โพสเมื่อ 19/05/2017 เวลา 1:46 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 12308

7 โซนสำคัญ ใบสมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

 

ใบสมัครแอดฯ

 

 

 

           โซนที่ 1 ตรวจสอบ เลขที่ใบสมัคร 

            เลขที่สมัคร สำคัญ! ใช้การตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 และ ใช้ตรวจสอบผลการคัดเลือกแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560

 

            โซนที่ 2 ตรวจสอบ  ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน รหัสโรงเรียน เลขประจำตัวนักเรียน หลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษาที่สำเร็จ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ (น้อง ๆ ต้องกรอกอย่างน้อย 1 เบอร์ คือ เบอร์โทรศัพท์ (บ้าน) หรือ เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) ก็ได้)

 

            โซนที่ 3 ตรวจสอบ GPAX หรือ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร

            GPAX หรือ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ดูได้จาก ด้านหลัง ใบ ปพ. 1 : พ ในช่องผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ที่ไม่ถ่วงด้วย O-NET)  และ เลขที่นั่งสอบ O-NET ,GAT/PAT (ดูได้จากระบบ O-NET และ ระบบ GAT/PAT  ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th  

           กรณีที่ ทปอ. ดึงข้อมูล ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX มาให้แล้ว หาก ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ที่ สอท. ดึงมา ไม่ตรงกับ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร GPAX ที่ไม่ถ่วงด้วย ONET ในใบ ปพ. 1 : พ ของผู้สมัคร ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลแก้ไข ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ได้เอง ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องส่งแก้ไขข้อมูลใดๆกับ สอท. อีก หากภายหลัง ทปอ. พบว่า ผู้สมัครรายใดมีปัญหาเรื่อง GPAX ทปอ. จะติดต่อกลับผู้สมัครเป็นรายกรณี

           กรณีที่ ในระบบรับสมัครไม่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX มาให้ ผู้สมัครสามารถ กรอกข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ได้เอง โดยใช้ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร GPAX ที่ไม่ถ่วงด้วย ONET ในใบ ปพ. 1 : พ ของผู้สมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องส่งแก้ไขข้อมูลใด ๆ กับ ทปอ. อีก หากภายหลัง สอท. พบว่า ผู้สมัครรายใดมีปัญหาเรื่อง GPAX ทปอ. จะติดต่อกลับผู้สมัครเป็นรายกรณี

            ม.6 ปีการศึกษา 2559 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ในวงเล็บจะเป็น เลขที่นั่งสอบ O-NET (59)

            คะแนน GAT/PAT ที่ใช้ในแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่ 

            – GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 ในวงเล็บจะเป็น เลขที่นั่งสอบ GAT/PAT (1/59) 

            – GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 ในวงเล็บจะเป็น เลขที่นั่งสอบ GAT/PAT (2/59) 

            – GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ในวงเล็บจะเป็น เลขที่นั่งสอบ GAT/PAT (1/60) 

            – GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 ในวงเล็บจะเป็น เลขที่นั่งสอบ GAT/PAT (2/60) 

           ม.6 ปีการศึกษา 2559 สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และ/หรือ สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 จะมีเลขที่นั่งสอบอยู่เฉพาะ ในวงเล็บ เลขที่นั่งสอบ GAT/PAT (1/60) และ/หรือ GAT/PAT (2/60) ที่ผู้สมัครแอดมิชชัน ได้เคยสมัครสอบ GAT/PAT ไว้(แม้ไม่ได้เข้าสอบก็ตาม) 

 

            โซนที่ 4 เช็คการจัดอันดับ

            การอันดับมีความสำคัญเฉพาะตัวผู้สมัครแอดมิชชัน! น้อง ๆ สามารถแอดมิชชันติดได้เพียง 1 อันดับเท่านั้น ระบบประมวลผลแอดมิชชัน ของ สอท. พิจารณาอันดับของผู้สมัครแอดมิชชันแต่ละราย ทีละ 1 อันดับ ไล่จากอันดับที่ 1 ถึง อันดับที่ 4 หากผู้สมัครแอดมิชชันรายนั้นติดเมื่อไหร่จะหยุดพิจารณาอันดับของผู้สมัครแอดมิชชันรายนั้นทันทีและไม่พิจารณาอันดับถัดไปที่ได้เลือกไว้ เช่น หากผู้สมัครแอดมิชชันรายนั้นติดอันดับที่ 1 แล้ว อันดับที่ 2-4 ที่ได้เลือกไว้ จะไม่ถูกพิจารณาในอีก ดังนั้น อยากติดอันดับไหนมากกว่า เลือกไว้อยู่อันดับบน 

            ทั้งนี้ เมื่อ ทปอ. ประกาศผลแอดมิชชันแล้ว หากน้อง ๆ ติดอันดับบน จะไม่สามารถเปลี่ยนมาขอติดอันดับล่างได้ เช่น แอดมิชชันติดอันดับที่ 1 แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนมาขอติดอันดับ 2 แม้มีคะแนนสูงกว่า คะแนนต่ำสุดของอันดับที่ 2 ก็ตาม

            กรณี ข้อมูลคณะและมหาวิทยาลัยล้นขอบใบสมัคร ผู้สมัครไม่ต้องกังวล ข้อมูลการสมัครยังมีอยู่ครบถ้วนในระบบรับสมัคร

 

            โซนที่ 5 รูปถ่าย 

            รูปถ่ายชุดนักเรียน ชุดนิสิตนักศึกษา ชุดสุภาพ(เสื้อสีขาว) รูปสีหรือขาวดำก็ได้ ในวันที่ชำระเงินค่าสมัครยังไม่ต้องติดรูปถ่ายก็ได้ แต่ต้องติดรูปถ่ายเพื่อใช้ในวันสอบสัมภาษณ์

 

            โซนที่ 6 ใบชำระเงินค่าสมัคร

            ค่าสมัครแอดมิชชัน เลือก 1  อันดับ 100 บาท + เลือกอันดับถัดไป(2-4) อันดับละ 50 บาท เช่น กรณีเลือกสมัครครบทั้ง 4 อันดับ ค่าสมัครเท่ากับ 250 บาท

           ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน กรณีชำระเงินผ่าน  ธนาคารหรือไปรษณีย์ไทย 15 บาท กรณีชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์เซอวิส 10 บาท

            เมื่อชำระค่าสมัครแล้ว ธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยจะตัดส่วนนี้ไป หรือ กรณีชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส  หรือ ในบางธนาคาร จะยังคงเหลือส่วนไว้ โดยที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคาร ออกใบชำระเงินให้แทน      

 

            โซนที่ 7 เมื่อชำระเงินค่าสมัครแล้ว

           กรณีชำระเงินผ่าน ธนาคารหรือไปรษณีย์ไทย จะลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินหรือประทับตรา ไว้ในส่วนนี้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน (ผู้สมัครลงชื่อผู้สมัคร กรอกสาขา และวันเดือนปีที่ชำระไว้ด้วยนะจ๊ะ)

           ในบางธนาคาร เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินจะพิมพ์ข้อมูลการชำระเงินลงในใบสมัครแอดมิชชัน 

           ในบางธนาคาร จะออกใบชำระเงินให้แทน ธนาคารจะประทับตราไว้ในใบชำระเงินที่ธนาคารออกให้  หากผู้สมัครพบว่า เจ้าหน้าที่ของธนาคาร พิมพ์ข้อมูลในใบชำระเงินให้แทนไม่ถูกต้อง เช่น พิมพ์ชื่อ-นามสกุลผิด แต่ ข้อมูลในใบสมัครของผู้สมัครถูกต้อง ผู้สมัครไม่ต้องกังวล หาก หลังจากชำระเงินแล้ว 1 – 2 วันทำการ สถานะการชำระเงินขึ้น ก็ไม่มีปัญหา

            กรณีชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส จะออกใบชำระเงินให้โดยไม่มีการประทับตราและไม่มีการลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

 

 

พี่โดมแนะน้อง

            – ระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ 

            – ปฏิทินการคัดเลือกแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ 

            – เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่  

            – Website : สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่    

 

P'Dome