โพสเมื่อ 01/05/2018 เวลา 3:51 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 885

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2561

 

            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

จำนวนที่รับ

           เปิดรับ 13 สำนักวิชา จำนวน 2,000 คน

           – สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 370 คน

           – สำนักสหเวชศาสตร์ จำนวน 150 คน

           – สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 100 คน

           – สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 220 คน

           – สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 30 คน

           – สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 180 คน

           – สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 100 คน

           – สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 340 คน

           – สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 คน

           – สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารี จำนวน 30 คน

           – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จำนวน 320 คน

           – สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 40 คน

           – วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 100 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

            – ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

            – กำหนด ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ตลอดหลักสูตร(6 ภาคเรียน) ในสำนักวิชา/สาขาวิชาที่กำหนด

            – กำหนด แผนการเรียน ในสำนักวิชา/สาขาวิชาที่กำหนด

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – คะแนนสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2561) เท่านั้น

           – คะแนนสอบ GAT/PAT ที่ยังมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบ

           – คะแนนสอบ O-NET

 

การเลือกเลือกรหัสคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย

             – สมัครเลือก 4 รหัสคณะ/สาขา /มหาวิทยาลัย แบบไม่จัดอันดับ ผ่านทาง TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ระหว่าง วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ดู ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

           – Website : การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คลิกที่นี่ 

           – Website : TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่

 

P'Dome