โพสเมื่อ 11/04/2017 เวลา 10:53 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 696

โครงการรับนักเรียนจากโครงการ วมว. และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

โครงการรับนักเรียนจากโครงการ วมว. และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการรับนักเรียนจากโครงการ วมว. และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

วมว su 

 

จำนวนที่รับ

           – สาขาวิชาละ 10 คน ใน 10 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดย การกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนกําเนิดวิทย์ และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

           – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

เกณฑ์การคัดเลือก

            – โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ประกอบผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

 

 

พี่โดมนะน้อง

            – โครงการรับนักเรียนจากโครงการ วมว. และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 ไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

            – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร  คลิกที่นี่ 

            – ดาวน์โหลด ใบสมัคร  คลิกที่นี่  

            – Website : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คลิกที่นี่  

 

P'Dome