โพสเมื่อ 05/07/2017 เวลา 12:01 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 27520

หลักสูตรนานาชาติ-สองปริญญา สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สถาบันวาแตล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

 หลักสูตรนานาชาติ-สองปริญญา สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สถาบันวาแตล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

            Vatel International Business School จับมือกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ สองปริญญา) โดยตลอดระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี นักศึกษาจะได้รับความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ทางด้านการบริหารจัดการโรงแรม ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานในวงการโรงแรม ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศส ซึ่งทางสถาบันมีวัตถุประสงค์หลักในการผลักดันให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกแห่งอุตสาหกรรมการบริการ

 

            ชื่อหลักสูตร

            – ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)

            – ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Hotel Management (International Program)

            ชื่อปริญญา(Double Degree)

            – ปริญญาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

            – ปริญญาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ จากสถาบันวาแตล ประเทศฝรั่งเศส

 

หลักสูตรนานาชาติ-สองปริญญา สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สถาบันวาแตล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

            สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตตลิ่งชัน และ สถาบันวาแตล วิทยาเขตบางรัก อาคาร กสท โทรคมนาคม

            ค่าธรรมเนียมการศึกษา

            – นักศึกษาไทย 75,000 บาท ต่อภาคการศึกษา หรือ 150,000 บาท ต่อปีการศึกษา

            – นักศึกษาต่างชาติ 90,000 บาท ต่อภาคการศึกษา หรือ 180,000 บาท ต่อปีการศึกษา

 

หลักสูตรนานาชาติ-สองปริญญา สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สถาบันวาแตล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

            สถาบันวาแตล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษา โดยวิธีการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ สองปริญญา คือ ปริญญาธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ จาก Vatel International Business School ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งบัณฑิตสามารถใช้ในการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

หลักสูตรนานาชาติ-สองปริญญา สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สถาบันวาแตล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

              ระยะเวลา 4 ปีตลอดการศึกษา นักศึกษาจะได้รับความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ทางด้านการบริหารจัดการโรงแรม ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานในโรงแรมชั้นนำตั้งแต่ชั้นปีที่1เพื่อที่นักศึกษาจะสามารถฝึกฝน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานในวงการโรงแรมทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเชี่ยวชาญ อาทิ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งทางสถาบันมีวัตถุประสงค์หลักในการผลักดันให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และพัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกแห่งธุรกิจการบริการในระดับสากล

 

หลักสูตรนานาชาติ-สองปริญญา สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สถาบันวาแตล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

            ปัจจุบัน สถาบันวาแตลยังคงเป็นสถาบันการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวอันดับ 1 ของโลก โดยขยายเครือข่ายออกไปถึง 31 สาขาทั่วโลก ดำเนินการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 31 ปี สำหรับในประเทศไทย ระยะเวลากว่า 13 ปีที่ได้พิสูจน์แล้วว่า นักศึกษาจากสถาบันวาแตล มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการสนับสนุนจากเครือโรงแรมชั้นนำของโลกให้เข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่หลากหลาย เสมือนเป็นเครื่องรับประกันคุณภาพของนักศึกษาที่มีความพร้อมในการทำงานในธุรกิจการบริการที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 

หลักสูตรนานาชาติ-สองปริญญา สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สถาบันวาแตล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

 

            สถาบันวาแตล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษา โดยวิธีการรับตรง (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560 ใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ สองปริญญา คือ ปริญญาธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ จาก Vatel International Business School ประเทศฝรั่งเศส

 

            จำนวนที่รับเข้าศึกษา

            – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 30 คน

 

            กำหนดการคัดเลือก

           – ประกาศรับสมัคร : วันที่ 5-31 กรกฎาคม 2560

           – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 3 สิงหาคม 2560

           – ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ (Vatel’s English Proficiency Test & Motivational Interview) : วันที่ 5 สิงหาคม 2560

           – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 7 สิงหาคม 2560

           – รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา : วันที่ 7-10  สิงหาคม2560

 

            คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

            – กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

            – มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL  ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน(PBT) หรือ  173  คะแนน(CBT) หรือ 61 คะแนน(IBT) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5  โดยผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร หรือ สอบผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการศึกษาของสถาบันวาแตล และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

            วิธีการสมัคร

            – ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 72  อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 1  ตรอกวัดม่วงแค  ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500

              หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-639-7531 ถึง 33 หรือ Email: admissions@vatel.co.th

 

            ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก

            – ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 500 บาท ผ่านบัญชี

              ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์

              ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ

              เลขที่บัญชี 058-0-33437-6

              (ระหว่างวันที่ วันที่ 5-31 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น)

 

            หลักฐานประกอบการสมัคร

            – ใบสมัครคัดเลือก (สามารถรับได้ที่สำนักงานบริหารหลักสูตรฯชั้น 1 อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก กทม.  หรือ admissions@vatel.co.th )

            – ใบระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า(สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในประเทศไทย) หรือใบรับรองผลการศึกษา (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศซึ่งผ่านการรับรองการสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย)

            – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้สมัครสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ผู้สมัครชาวต่างชาติ)

            – สำเนาผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOFEL ไม่ต่ำกว่า 500 PBT หรือไม่น้อยกว่า 173 CBT หรือ 61 IBT หรือ คะแนน IELTS  ไม่ต่ำกว่า 5.5  ภายใน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร  หรือสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

            – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  (หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  จำนวน 1 รูป

            – หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครจำนวน 500 บาท (ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะวิทยาการจัดการ  เลขที่ 058-0-33437-6 ) 

 

            ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

            – โทร : 02-639-7531 ถึง 33

            – อีเมล : admissions@vatel.co.th        

            – เว็บไซต์ : www.vatel.co.th     

            – Facebook :  https://www.facebook.com/vatelthailand 

 

P'Dome