โพสเมื่อ 01/05/2015 เวลา 6:11 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 25982

หลักสูตรนานาชาติ-สองปริญญา สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันวาแตล ปีการศึกษา 2558

 

หลักสูตรนานาชาติ-สองปริญญา สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันวาแตล ปีการศึกษา 2558

 

 

“วาแตล” จับมือ “การจัดการ” พลิกโฉมวงการโรงแรม ศิลปากร

          Vatel International Business School ได้เจรจาทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับใหม่ขึ้นกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ สองปริญญา) ในปีการศึกษาใหม่ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม 2558 นี้

           ระยะเวลา 4 ปีตลอดหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ทางด้านการบริหารจัดการโรงแรม ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานในวงการโรงแรม ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศส ซึ่งทางสถาบันมีวัตถุประสงค์หลักในการผลักดันให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกแห่งอุตสาหกรรมการบริการ บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะได้รับปริญญาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ จาก Vatel International Business School

 

เรียนที่ไหน?

         สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ดำเนินการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตตลิ่งชัน และ สถาบันวาแตล ประเทศไทย วิทยาเขตบางรัก อาคาร กสท โทรคมนาคม

 

ทำความรู้จัก Vatel

         กว่า 30 ปี ที่สถาบันวาแตล (Vatel International Business School) ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน สาขาการจัดการโรงแรม โดยผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับสากล สร้างชื่อเสียงขจรขจาย และขยายสาขาออกไปถึง 26 แห่งทั่วโลก มีนักศึกษากว่า 7,000 คน ได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพออกไปสู่อุตสาหกรรมการบริการแล้วถึง 27,000 คน ปัจจุบันสถาบันวาแตล ยังคงครองอับดับ 1 สถาบันการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของโลก

         ในประเทศไทย สถาบันวาแตลได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรัฐบาลที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงอันดับต้นของประเทศ ซึ่งแต่เดิมเป็นโรงเรียนปราณีตศิลปกรรม ก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (Corrado Feroci) ซึ่งได้พัฒนาหลักสูตรเรื่อยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2486 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เปิดคณะและสาขาวิชาที่หลากหลาย และขยายพื้นที่การศึกษาออกไปถึง 4 วิทยาเขต มีนักศึกษากว่า 20,000 คน

 

หลักสูตรนานาชาติ-สองปริญญา สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ สถาบันวาแตล ปีการศึกษา 2558

 

กำหนดการคัดเลือก (รอบที่ 1)

             - ประกาศรับสมัคร  : วันที่  27 เมษายน 2558 - 28 พฤษภาคม 2558

             - ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยสถาบันวาแตล (Vatel’s English Proficiency Test) : วันที่ 6 มิถุนายน 2558

             - สอบสัมภาษณ์ (Motivational Interview) : วันที่ 14 มิถุนายน 2558

             - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา : วันที่ 17 มิถุนายน 2558

             - ยินยันสิทธิ์และชำระเงิน : วันที่ 20-25 มิถุนายน 2558

 

กำหนดการคัดเลือก (รอบที่ 2)

             - ประกาศรับสมัคร  : วันที่  2 – 30 มิถุนายน 2558

             - ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยสถาบันวาแตล (Vatel’s English Proficiency Test) : วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

             - สอบสัมภาษณ์ (Motivational Interview) : วันที่ 12 กรกฎาคม 2558

             - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา : วันที่ 15 กรกฎาคม 2558

             - ยินยันสิทธิ์และชำระเงิน : วันที่ 20-25 กรกฎาคม 2558

 

จำนวนที่รับ

             - 120 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

             - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

             - มีคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL  ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน(PBT) หรือ  173  คะแนน(CBT)  หรือ 61 คะแนน(IBT) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5  โดยผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร หรือ ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยสถาบันวาแตล

 

วิธีการสมัคร

             - ขอรับใบสมัครผ่าน admissions@vatel.co.th  หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครที่ Website : สถาบันวาแตล ประเทศไทย คลิกที่นี่  หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่ 

             - โอนเงินค่าสมัคร จำนวนเงิน 500 บาท เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนท์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ (Silpakorn University, Faculty of Management Science) เลขที่บัญชี 058-0-33437-6

             - รวบรวมเอกสารการสมัคร สมัครด้วยตนเองที่ สถาบันวาแตล ประเทศไทย อาคาร กสท โทรคมนาคม วิทยาเขตบางรัก หรือ รวบรวมเอกสารการสมัคร ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร สถาบันวาแตล ประเทศไทย  เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 (ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณียากร)

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

             - นักศึกษาชาวไทย 75,000 บาท ต่อภาคการศึกษา หรือ 150,000 ต่อปีการศึกษา

             - นักศึกษาชาวต่างชาติ 90,000 บาท ต่อภาคการศึกษา หรือ 180,000 ต่อปีการศึกษา

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

             - โทร. 02-639-7531 ถึง 33

             - Fax: 02-639-7534 

             - E-mail : admissions@vatel.co.th   

 

พี่โดมแนะน้อง

             - ดู รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

             - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร  คลิกที่นี่ 

             - Website : สถาบันวาแตล ประเทศไทย คลิกที่นี่ 

 

P'Dome