โพสเมื่อ 16/10/2017 เวลา 7:19 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 12844

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

 

           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คณะ/สาขา และจำนวนที่เปิดรับ

          กลุ่มคณะสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

           คณะนิติศาสตร์ จำนวน 235 คน

           คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จำนวน 180 คน

           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำนวน 450 คน

           คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 215 คน

           คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 275 คน

           คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จำนวน 170 คน

           คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จำนวน 80 คน

            คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 763 คน

            คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จำนวน 50 คน

            คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำนวน 160 คน

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 70 คน

            วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จำนวน 70 คน

            วิทยาลัยนวัตกรรม จำนวน 90 คน

            วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์ จำนวน 30 คน

            วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง จำนวน 30 คน

            วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ จำนวน 80 คน

           กลุ่มคณะสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 565 คน

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ลำปาง จำนวน 10 คน

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 199 คน

            คณะแพทยศาสตร์ (รับผ่าน กสพท) จำนวน 65 คน

            คณะทันตะแพทยศาสตร์ (รับผ่าน กสพท) จำนวน 20 คน

            คณะเภสัชศาสตร์ (รับผ่าน กสพท) จำนวน 30 คน

            วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ จำนวน 37 คน

            คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 30 คน

            คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 75 คน

            คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 66 คน

            คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จำนวน 30 คน

            วิทยาลัยโลกคดีศึกษา จำนวน 15 คน

            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จำนวน 276 คน

            สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร จำนวน 350 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - รับ กำลังศึกษา ม.6 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า ตามที่คณะหรือสาขาวิชาที่กำหนด

           - กำหนด ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และ ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ (GPA) สำหรับผู้กำลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2560 ใช้ 5 ภาคเรียน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 ใช้ 6 ภาคเรียน และ กำหนด แผนการเรียน ในคณะหรือสาขาวิชาที่กำหนด

           - กำหนด คุณสมบัติเฉพาะ ในคณะหรือสาขาวิชาที่กำหนด

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - คะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2561) เท่านั้น

           - คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT ที่ยังมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบ

           - คะแนนทดสอบวิชาเฉพาะของแต่ละคณะ/สาขาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดสอบ สมัครสอบวิชาชาเฉพาะ รอบพิเศษ วันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2561 คลิกที่นี่ 

           - คะแนนทดสอบ O-NET

 

การเลือกเลือกรหัสคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย

             - สมัครเลือก 4 รหัสคณะ/สาขา /มหาวิทยาลัย แบบไม่จัดอันดับ ผ่านทาง TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ระหว่าง วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561

 

 

พี่โดมแนะน้อง

            - ดาวน์โหลด เกณฑ์การคัดเลือก กลุ่มคณะสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (อัปเดต 16 ม.ค. 2561)  คลิกที่นี่ 

            - ดาวน์โหลด เกณฑ์การคัดเลือก กลุ่มคณะสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์ (อัปเดต 15 ม.ค. 2561) คลิกที่นี่       

            - Website : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่ 

            - Website :  TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่   

 

P'Dome