โพสเมื่อ 22/09/2016 เวลา 1:46 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 3040

มหาวิทยาลัยของไทย ใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017(QS & THE World University Rankings 2016-2017)

 

มหาวิทยาลัยของไทย ใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017(QS & THE World University Rankings 2016-2017)

 

            ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว! อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017(QS & THE World University Rankings 2016-2017) ของ 2 สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศอังกฤษ  ประกอบด้วย อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016/17 (QS World University Rankings® 2016/17)  โดย Quacquarelli Symonds หรือ QS  ที่ประกาศออกมาในช่วง วันที่ 6 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา และ อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017 (Times Higher Education World University Rankings 2016-2017)  โดย Times Higher Education หรือ THE ที่เพิ่งประกาศออกมา วันที่ 22 กันยายน 2559

           Quacquarelli Symonds หรือ QS จัดอันดับมหาวิทยาลัยใน 81 ประเทศทั่วโลก จนได้มาเป็น 916 อันดับมหาวิทยาลัย ใน  ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016/17 (QS World University Rankings® 2016/17) ขณะที่ Times Higher Education หรือ THE จัดอันดับมหาวิทยาลัยใน 79 ประเทศทั่วโลก จนได้มาเป็น 980 อันดับมหาวิทยาลัย ใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017 (Times Higher Education World University Rankings 2016-2017)

            ปรากฎว่าในปีนี้ มหาวิทยาลัยของไทย ก็ยังคงสามารถเข้าไปติดใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017(QS & THE World University Rankings 2016-2017) ได้หลายมหาวิทยาลัย

 

มหาวิทยาลัยของไทย ใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017(QS & THE World University Rankings 2016-2017)

 

            8 มหาวิทยาลัยของไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016/17 (QS World University Rankings® 2016/17)

            อันดับ 252 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            อันดับ 283 มหาวิทยาลัยมหิดล

            อันดับ 551-600 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            อันดับ 601-650 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

            อันดับ 701 ขึ้นไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            อันดับ 701 ขึ้นไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            อันดับ 701 ขึ้นไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

            อันดับ 701 ขึ้นไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

            9 มหาวิทยาลัยของไทย ติด อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017 (Times Higher Education World University Rankings 2016-2017)

            อันดับ 501-600 มหาวิทยาลัยมหิดล

            อันดับ 601-800 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            อันดับ 601-800 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            อันดับ 601-800 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

            อันดับ 601-800 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

            อันดับ 801 ขึ้นไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            อันดับ 801 ขึ้นไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            อันดับ 801 ขึ้นไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

            อันดับ 801 ขึ้นไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

          ภาพรวม มหาวิทยาลัยของไทย ใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017(QS & THE World University Rankings 2016-2017)

           พิจารณาในแง่ของจำนวนมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับ มีมหาวิทยาลัยของไทยก้าวขึ้นมาติดอันดับโลกเพิ่มมากขึ้น เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับเป็นครั้งแรก ใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017 (Times Higher Education World University Rankings 2016-2017) นับตั้งแต่มีการจัดอันดับ

           พิจารณาในแง่ของอันดับ ยังไม่มีมหาวิทยาลัยของไทยที่สามารถเข้าไปติดใน 200 อันดับแรกของโลก และยังไม่มีมหาวิทยาลัยของไทยที่สามารถเข้าไปติดใน 10 อันดับแรกของเอเชีย นอกจากนี้อาจกล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยของไทยส่วนใหญ่ “อันดับคงที่กับ อันดับตกลงจากเดิม”  ทั้งนี้ Quacquarelli Symonds หรือ QS ชี้ให้เห็น จุดอ่อนของมหาวิทยาลัยไทย คือ “Score ในส่วนของ จำนวนงานวิจัย (Citations per faculty) ทั้ง 8 มหาวิทยาลัยของไทย ในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016/17 (QS World University Rankings® 2016/17) มีอันดับลดลง”

          อย่างไรก็ตามแม้ว่า Score ในส่วนของ คะแนนรวม (Overall) ยังไม่มีมหาวิทยาลัยของไทยที่สามารถเข้าไปติดใน 100 อันดับแรกของโลก แต่ Score ในส่วนของ รายได้ทางอุตสาหกรรม (Industry income) ที่วัดจาก นวัตนกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น มี 2 มหาวิทยาลัยของไทย ที่สามารถเข้าไปติดใน 100 อันดับแรกของโลก ของ อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017 (Times Higher Education World University Rankings 2016-2017) คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อันดับ 67 และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับ 75 ของโลก

 

ความแตกต่างของ ระเบียบวิธีวิจัยในการจัดอันดับ(methodology)

 

           สำหรับ ระเบียบวิธีวิจัยในการจัดอันดับ(methodology) ของ QS World University Rankings® ที่ใช้ในการจัด อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016/17 (QS World University Rankings® 2016/17) ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ดังนี้

          1. Academic reputation (40%) ชื่อเสียงทางวิชาการ จากการสำรวจของ QS Global Academic Survey สำหรับ QS World University Rankings® 2016/17 มีจำนวนกว่า 74,651 แบบสำรวจ จากนักวิชาการทั่วโลก

          2. Employer reputation (10%) ชื่อเสียงจากนายจ้าง จากการสำรวจผ่าน QS Global Employer Survey สำหรับ QS World University Rankings® 2016/17 มีจำนวนกว่า 37,781 แบบสำรวจ จากนักวิชาการทั่วโลก

          3. Student-to-faculty ratio (20%) อัตราส่วนจำนวนนักศึกษาต่อจำนวนอาจารย์

          4. Citations per faculty (20%) จำนวนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึง สำหรับ QS World University Rankings® 2016/17 เลือกใช้จากฐานข้อมูลของ Scopus ฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลกของ บทความวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึง ในรอบ 5 ปี

          5. International faculty ratio (5%) อัตราส่วนจำนวนอาจารย์ต่างประเทศ/นานาชาติ

          6. International student ratio (5%) อัตราส่วนจำนวนนักศึกษาต่างประเทศ/นานาชาติ

 

          สำหรับ ระเบียบวิธีวิจัยในการจัดอันดับ(methodology) ของ Times Higher Education หรือ THE ที่ใช้ในการจัด อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017 (Times Higher Education World University Rankings 2016-2017) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ

          1. Teaching: The learning environment (30%) คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน
 
          2. Research: Volume, income, reputation (30%) คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย
 
          3. Citations: Research influence (30%) การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง
 
          4. International outlook: staff, students,research (7.5%) ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก เจ้าหน้าที่, นักศึกษาและงานวิจัยนานาชาติ
 
          5. Industry income: knowledge transfer (2.5%) รายได้ทางอุตสาหกรรม นวัตนกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น

 

P'Dome