โพสเมื่อ 01/01/2018 เวลา 12:01 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 956

สถาบันวาแตล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเข้าศึกษา รอบที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561

 

สถาบันวาแตล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเข้าศึกษา รอบที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561

 

                สถาบันวาแตล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเข้าศึกษาใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ สองปริญญา คือ ปริญญาธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ จาก Vatel International Business School ประเทศฝรั่งเศส ผ่าน รอบที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังนี้

 

            จำนวนที่รับเข้าศึกษา

              – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 30 คน

 

            กำหนดการคัดเลือก

              – รับสมัคร : วันที่ 27 ธันวาคม 2560 – วันที่ 24 มกราคม 2561

              – ชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 27 ธันวาคม 2560 – วันที่ 25 มกราคม 2561

              – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 12 มีนาคม 2561

              – สอบสัมภาษณ์ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) :  วันที่ 13 มีนาคม 2561

              – ผู้ผ่านสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์ http://www.admissions.su.ac.th : วันที่ 14 มีนาคม 2561

              – ประกาศรายชื่อการยืนยันสิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร : วันที่ 15 มีนาคม 2561

              – ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House การเข้าศึกษาทางเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net ในหัวข้อ “เลือกคณะ” (ผู้เข้ายืนยันสิทธิ์การศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์ในรอบถัดไป) : วันที่ 19-21 มีนาคม 2561

              – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  : วันที่ 28 มีนาคม 2561

 

            คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

              – กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

              – มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL  ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน(PBT) หรือ  173  คะแนน(CBT) หรือ 61 คะแนน(IBT) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 หรือ SAT(Reading and Writting) 450 คะแนน โดยผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร

 

            เกณฑ์การคัดเลือก

              – แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คิดเป็น 40%

              – สอบสัมภาษณ์ คิดเป็น 60%

 

            วิธีการสมัคร

              – สมัครทางเว็บไซต์ http://www.admissions.su.ac.th/appform.html  

              – ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ และแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  ได้ที่ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 5 เลขที่ 22  ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชั้น  กรุงเทพฯ  10170

 

            หลักฐานประกอบการสมัคร

              – ใบสมัครคัดเลือก

              – ใบระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า(สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในประเทศไทย) หรือใบรับรองผลการศึกษา (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศซึ่งผ่านการรับรองการสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย)

              – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้สมัครสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ผู้สมัครชาวต่างชาติ)

              – สำเนาผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOFEL ไม่ต่ำกว่า 500 PBT หรือไม่น้อยกว่า 173 CBT หรือ 61 IBT หรือ คะแนน IELTS  ไม่ต่ำกว่า 5.5  หรือ SAT(Reading and Writting) 450 คะแนน ภายใน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร  

              – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  (หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  จำนวน 1 รูป

              – หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

              – แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 

            ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

            – โทร : 02-639-7531 ถึง 33

            – อีเมล : admissions@vatel.co.th  

            – เว็บไซต์ : www.vatel.co.th  

            – Facebook :  https://www.facebook.com/vatelthailand  

 

P'Dome