โพสเมื่อ 05/04/2018 เวลา 12:33 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 4853

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

 

 เกณฑ์การคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

 

 

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบคะแนน คณะ/สาขา และจำนวนที่รับ ใน TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน ปีการศึกษา 2561 แล้ว 

          – องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/สาขาวิชา ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561) คลิกที่นี่  และ หมายเหตุต่อท้ายตาราง คลิกที่นี่

          – คุณสมบัติเฉพาะ คลิกที่นี่ 

          – ที่ตั้ง / การจัดการศึกษา หลักสูตร / อัตราค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่

 

จำนวนที่รับ รวม 2,341 คน

          – คณะนิติศาสตร์ รวม 120 คน

          – คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง รวม 50 คน

          – คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รวม 60 คน

          – คณะรัฐศาสตร์ รวม 135 คน

          – คณะเศรษฐศาสตร์ รวม 20 คน

          – คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รวม 80 คน

          – คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง รวม 35 คน

          – คณะศิลปศาสตร์ รวม 188 คน

          – คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน รวม 205 คน

          – คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวม 35 คน

          – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 220 คน

          – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์ลำปาง รวม 20 คน

          – คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวม 375 คน

          – คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกต์) รวม 30 คน

          – คณะสหเวชศาสตร์ รวม 145 คน

          – คณะพยาบาลศาสตร์ รวม 50 คน

          – คณะศิลปกรรมศาสตร์ รวม 20 คน

          – คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง รวม 5 คน

          – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเผือง รวม 28 คน

          – คณะสาธารณสุขศาสตร์ รวม 69 คน

          – คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง รวม 30 คน

          – คณะเภสัชศาสตร์ รวม 55 คน

          – คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ รวม 62 คน

          – สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร รวม 55 คน

          – วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง รวม 115 คน

          – วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ท่าพระจันทร์ รวม 45 คน

          – วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.ศูนย์ท่าพระจันทร์ รวม 24 คน

          – วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ รวม 50 คน

          – วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ จำนวน 15 คน

 

           หมายเหตุ ยอดรับ รวม  2,341 คน คือ สัดส่วนการรับนักศึกษาผ่าน TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน โดยยังไม่รวมจำนวนผู้สละสิทธิ์จาก TCAS61 รอบก่อนหน้า ที่อาจจะมารับเพิ่มใน TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน คลิกที่นี่

           – Website : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่าน TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

 

P'Dome