โพสเมื่อ 24/02/2018 เวลา 7:45 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 4493

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

 

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ออกประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 แล้ว คลิกที่นี่  (ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่  7 พฤษภาคม 2561) 

 

จำนวนที่รับ

           – เปิดรับ 5 วิทยาเขต รวม 6,340 แบ่งเป็น

              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รวม 14 คณะ รวม 3,440 คน 

             คณะเกษตร จำนวน 245 คน

              คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวน 40 คน

             คณะประมง จำนวน 148 คน

             คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 315 คน

             คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 204 คน

             คณะวนศาสตร์ จำนวน 80 คน

             คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 725 คน

             คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 355 คน

             สถาบันสมทบวิทยาการชลประทาน จำนวน 22 คน

             คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 53 คน

             คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 481 คน

             คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 93 คน

             คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 20 คน

             คณะสิ่งแวดล้อม จำนวน 50 คน

             คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 395 คน

             คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 214 คน

              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รวม 6 คณะ รวม 1,603 คน 

             คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 101 คน

             คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จำนวน 146 คน

             คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จำนวน 90 คน

             คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 1,161 คน

             คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 60 คน

             คณะประมง กำแพงแสน จำนวน 45 คน

              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รวม  5 คณะ รวม 765 คน 

             คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 280 คน

             คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จำนวน 165 คน

             คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จำนวน 150 คน

             คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จำนวน 130 คน

             คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ จำนวน 40 คน

              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร รวม 4 คณะ รวม 502 คน 

             คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 145 คน

             คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 27 คน

             คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จำนวน 310 คน

             คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 20 คน

              โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน 30 คน

 

           หมายเหตุ ยอดรับ รวม  6,340 คน คือ สัดส่วนการรับนักศึกษาผ่าน TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน โดยยังไม่รวมจำนวนผู้สละสิทธิ์จาก TCAS61 รอบก่อนหน้า ที่อาจจะมารับเพิ่มใน TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน คลิกที่นี่

           – Website : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่าน TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

P'Dome