โพสเมื่อ 03/03/2018 เวลา 1:22 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2147

TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน : องค์ประกอบคะแนนและการคิดคะแนน

 

TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน : องค์ประกอบคะแนนและการคิดคะแนน

 

           สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ผู้รับสมัครและคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน ได้ออกประกาศเผยแพร่ข้อมูลใน องค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่ (อัปเดต ณ 3 มีนาคม 2561) มีรายละเอียดดังนี้

 

TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน : องค์ประกอบคะแนนและการคิดคะแนน

TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน : องค์ประกอบคะแนนและการคิดคะแนน

 

 

กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

           – สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

           GPAX 20%

           ONET 30%

           GAT 20%

           PAT2 30%

           – พยาบาลศาสตร์

           GPAX 20%

           ONET 30%

           GAT 20%

           PAT2 30%

           – ทันตแพทยศาสตร์

           GPAX 20%

           ONET 30%

           GAT 20%

           PAT1 10%

           PAT2 20%

           – เภสัชศาสตร์

           GPAX 20%

           ONET 30%

           GAT 10%

           PAT2 40%

 

กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

           – วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

           GPAX 20%

           ONET 30%

           GAT 10%

           PAT1 10%

           PAT2 30%

           – เทคโนโลยีสารสนเทศ

           GPAX 20%

           ONET 30%

           GAT 10%

           PAT1 20%

           PAT2 20%

 

กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์

           GPAX 20%

           ONET 30%

           GAT 15%

           PAT2 15%

           PAT3 20%

 

กลุ่มที่ 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์

           GPAX 20%

           ONET 30%

           GAT 10%

           PAT4 40%

 

กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์

           – เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

           GPAX 20%

           ONET 30%

           GAT 10%

           PAT1 10%

           PAT2 30%

 

กลุ่มที่ 6 บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและการโรงแรม เศรษฐศาสตร์

           – บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

           GPAX 20%

           ONET 30%

           GAT 30%

           PAT1 20%

           – การท่องเที่ยวและการโรงแรม รูปแบบที่ 1

           GPAX 20%

           ONET 30%

           GAT 50%

           รูปแบบที่ 2

           GPAX 20%

           ONET 30%

           GAT 40%

           PAT7 10%

 

กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา

           รูปแบบที่ 1

           GPAX 20%

           ONET 30%

           GAT 20%

           PAT5 30%

           รูปแบบที่ 2

           GPAX 20%

           ONET 30%

           GAT 10%

           PAT5 20%

           PAT1/2/3/4/6/7(เลือก 1 วิชา) 20%

 

กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์

           – ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ดุริยางศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปการออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

           GPAX 20%

           ONET 30%

           GAT 10%

           PAT4 หรือ PAT6 40%

 

กลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

           – นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

           พื้นฐานวิทยาศาสตร์

           GPAX 20%

           ONET 30%

           GAT 30%

           PAT1 20%

           พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

           GPAX 20%

           ONET 30%

           GAT 50%

           พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

           GPAX 20%

           ONET 30%

           GAT 30%

           PAT7 20%

 

กลุ่มที่ 10 แพทยศาสตร์

           O-NET ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา คะแนนรวม O-NET 5 กลุ่มสาระวิชา ไม่น้อยกว่า 60%

           วิชาเฉพาะแพทย์ ที่ กสพท จัดสอบ 30%

           7 วิชาสามัญ 70% แต่ละกลุ่มสาระวิชาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 30%

           – วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 40%

           – คณิตศาสตร์ 1 20%

           – ภาษาอังกฤษ 20%

           – ภาษาไทย 10%

           – สังคมศึกษา 10%

 

 

ข้อสังเกต

           – พื้นฐานวิทยาศาสตร์ หรือ พื้นฐานศิลปศาสตร์ คือ ชื่อเรียกรูปแบบองค์ประกอบคะแนน ไม่ได้หมายถึงสายการเรียน ดังนั้นหากน้อง ๆ มีองค์ประกอบคะแนนครบก็สามารถเลือกสมัครได้

           – อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบคะแนนและค่าน้ำหนักแอดมิชชัน ดังกล่าว เป็นเพียงกรอบให้แต่ละคณะ/มหาวิทยาลัยนำไปใช้เท่านั้น ในแต่ละคณะ/มหาวิทยาลัย จึงอาจมีการรับรูปแบบที่แตกต่างกันได้

           – GPAX ที่นำมาใช้ใน TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชัน คือ GPAX ที่นักเรียนได้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษา สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ได้จัดทำเอกสารเผยเพร่ เรื่อง ถามตอบ Admissions โดยในคำถามข้อที่ 5 ที่ถามว่า “GPAXทีใช้ในแอดมิชชันกลาง เป็น GPAX ทีใช้ O-NET ถ่วง หรือ GPAX ทีนักเรียนได้จริง?” สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ชี้แจงคำตอบไว้ว่า “ใช้ GPAX ทีนักเรียนได้จริง”

 

TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน : องค์ประกอบคะแนนและการคิดคะแนน

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด วิธีการคิดคะแนน TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชัน ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่

           – Website : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่าน TCAS61 รอบที่ 4 แอดมิชชัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

P'Dome