โพสเมื่อ 16/12/2017 เวลา 11:32 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 3751

TCAS61 รอบที่ 2 โครงการรับตรง 29 จังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561

 

TCAS61 รอบที่ 2 โครงการรับตรง 29 จังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน TCAS61 รอบที่ 2 โครงการรับตรง 29 จังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561  รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

29 จว มจพ

 

คณะที่เปิดที่รับ

           - จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

              คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 235 คน

TCAS61 รอบที่ 2 โครงการรับตรง 29 จังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561

 

              คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 335 คน

TCAS61 รอบที่ 2 โครงการรับตรง 29 จังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561

 

              วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 537 คน

TCAS61 รอบที่ 2 โครงการรับตรง 29 จังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561

 

              คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 210 คน

TCAS61 รอบที่ 2 โครงการรับตรง 29 จังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561

 

              คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวน 40 คน

TCAS61 รอบที่ 2 โครงการรับตรง 29 จังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561

 

              วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 60 คน

TCAS61 รอบที่ 2 โครงการรับตรง 29 จังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561

           - จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

              คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 190 คน

TCAS61 รอบที่ 2 โครงการรับตรง 29 จังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561

 

              คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 180 คน

TCAS61 รอบที่ 2 โครงการรับตรง 29 จังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561

 

              คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 180 คน

TCAS61 รอบที่ 2 โครงการรับตรง 29 จังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561

 

          – จัดการศึกษาที่ มจพ. ระยอง

             คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 40 คน

TCAS61 รอบที่ 2 โครงการรับตรง 29 จังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561

 

             คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 240 คน

TCAS61 รอบที่ 2 โครงการรับตรง 29 จังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561

 

            คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 350 คน

TCAS61 รอบที่ 2 โครงการรับตรง 29 จังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - กำลังศึกษา ม.6 หรือสำเร็จการศึกษา ม.6 ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว

           - ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร ยกเว้น

              คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้สมัครที่กำลังศึกษา ม.6 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.00 ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.00

             คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สมัครที่กำลังศึกษา ม.6 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.75 ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.75

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           โดยใช้ ผลคะแนนสอบ  GAT/PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันสอบ)ดังนี้

           - ผลคะแนนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2559

           - ผลคะแนนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 เดือนมีนาคม 2560

           - ผลคะแนนการสอบ GAT/PAT 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2561

           ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะยึดผลคะแนนและความถูกต้องของผลคะแนนสอบของผู้สมัครจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ในการประมวลผลการคัดเลือก โดยจะนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาในการคัดเลือก

 

การสมัคร

           - สามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้สูงสุด 6 อันดับ โครงการปกติ ไม่เกิน 3 อันดับ และโครงการพิเศษ ไม่เกิน 3 อันดับ โดยจะเลือกสมัครกี่อันดับก็ได้ และเลือกสมัครสาขาวิชาใดก่อนก็ได้ตามลำดับ ควำมต้องการ

             กรณีที่ ต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/อันดับการเลือก สามารถกระทำได้ในช่วงเวลาของกำหนดการรับสมัคร ให้ผู้สมัครดำเนินการ login เข้าระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) แล้ว ยกเลิกการสมัครเดิม จากนั้น ทำการสมัครใหม่ อีกครั้ง

           - ค่าสมัครสอบ เริ่มต้นสำหรับการเลือกสาขาอันดับ 1 เป็นเงิน 400 บาท และอันดับถัดไปสาขาละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารครั้งละ 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี)

              ทั้งนี้ผู้สมัครจะชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา โดยนำในแจ้งการชำระเงินไปยื่นที่ธนาคาร และให้ตรวจสอบกำหนดวันที่ชำระเงินด้วย

            หากเลยกำหนดวันจะไม่สามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้ ในกรณีที่ เลยกำหนดวันชำระเงินค่าสมัครสอบ แต่ ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ให้ผู้สมัครดำเนินการ login เข้าระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) แล้ว ยกเลิกการสมัครเดิม จากนั้น ทำการสมัครใหม่ อีกครั้ง

 

ประเภทโครงการต่าง ๆ

                ส่วนที่เหมือนกัน คือ มีมาตรฐานการศึกษา การวัดผลการศึกษาที่เหมือนกัน ใช้เวลาในการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร เรียนในเวลาราชการคือ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 -16.00 น.

                ส่วนที่แตกต่างกัน คือ ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

TCAS61 รอบที่ 2 โครงการรับตรง 29 จังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561

 

พี่โดมแนะน้อง

           -  ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่   

           -  เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่    

           -  Website : กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คลิกที่นี่   

 

P'Dome