โพสเมื่อ 08/01/2018 เวลา 8:27 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2568

TCAS61 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561

 

 TCAS61 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561

 

            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

            - วันที่ 8-20 มกราคม 2561 :  รับสมัครออนไลน์ ชำระเงินค่าสมัครและส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์

            - วันที่ 8-22 มกราคม 2561 :  ชำระเงินค่าสมัคร(กำหนดให้ชำระเงินภายใน 3 วัน นับจากวันสมัคร)

            - วันที่ 8-23 มกราคม 2561 :  ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์

            - วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 :  ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและขอแก้ไขข้อมูลของผู้สมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th

            - วันที่ 24 มีนาคม 2561 : สอบข้อเขียน (เฉพาะคณะสัตวแพทยศาสตร์)

            - วันที่ 19 เมษายน 2561 :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

            - วันที่ 23 เมษายน 2561  :  สอบสัมภาษณ์ของระบบปกติ

            - วันที่ 24 เมษายน 2561  :  สอบสัมภาษณ์ของระบบพิเศษ

            - วันที่ 27 เมษายน 2561  :  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

            - วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561  :  ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ รอบที่ 2

            - วันที่ 8 พฤษภาคม 2561  :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

คณะที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

           ระบบปกติ จำนวน 5,528 คน และระบบพิเศษ จำนวน 710 คน 

           - คณะแพทยศาสตร์ (เฉพาะผู้ที่จะสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะดำเนินการรับเอง ให้ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ )

           - คณะเภสัชศาสตร์ 

           - คณะพยาบาลศาสตร์ 

           - คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

           - คณะวิทยาศาสตร์

           - คณะเทคโนโลยี

           - คณะสัตวแพทยศาสตร์

           - คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

           - คณะวิทยาการสารสนเทศ

           - คณะวิศวกรรมศาสตร์

           - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

           - คณะการบัญชีและการจัดการ

           - คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

           - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

           - วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

           - คณะศึกษาศาสตร์

           - คณะศิลปกรรมศาสตร์

           - วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

           - คณะวัฒนธรรมศาสตร์

           - คณะนิติศาสตร์

 

การเลือกอันดับและค่าสมัคร

            กรณีที่ 1 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครระบบปกติ ได้ไม่เกิน 4 อันดับการเลือก (คณะ/สาขาวิชา) ค่าสมัคร 500 บาท

           - คณะที่พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่เลือกอันดับ 1 เท่านั้น คือคณะเภสัชศาสตร์(รหัสสาขาวิชา0201) คณะพยาบาลศาสตร์(รหัสสาขาวิชา 0301) คณะสัตวแพทยศาสตร์(รหัสสาขาวิชา 0701) และคณะศึกษาศาสตร์(รหัสสาขาวิชา 1601-1609)

           - คณะที่พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่เลือกอันดับ 1 และอันดับ 2 เท่านั้น คือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (รหัสสาขาวิชา 0401-0403) คณะวิทยาศาสตร์(รหัสสาขาวิชา 0501-0505,0507) และวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (รหัสสาขาวิชา 1501-1503)

           - คณะที่พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่เลือกอันดับ 1 อันดับ 2 และอันดับ 3 เท่านั้น คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (รหัสสาขาวิชา 1101-1105)

            กรณีที่ 2 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครระบบพิเศษ ได้ไม่เกิน 4 อันดับการเลือก (คณะ/สาขาวิชา) ค่าสมัคร 500 บาท

           - คณะที่พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่เลือกอันดับ 1 เท่านั้น คือ คณะศึกษาศาสตร์(รหัสสาขาวิชา 1601-1609)

           - คณะที่พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่เลือกอันดับ 1 และอันดับ 2 เท่านั้น คือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (รหัสสาขาวิชา 0401)

           - คณะที่พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่เลือกอันดับ 1 อันดับ 2 และอันดับ 3 เท่านั้น คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (รหัสสาขาวิชา 1101-1105)

            กรณีที่ 3 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครระบบปกติ ได้ไม่เกิน 4 อันดับการเลือก (คณะ/สาขาวิชา) และสามารถเลือกสมัครระบบพิเศษ ได้ไม่เกิน 4 อันดับการเลือก (คณะ/สาขาวิชา) ค่าสมัคร 1,000 บาท

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

            ระบบปกติ 

          - กําลังศึกษา ม.6 หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขต 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีษะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครพนม มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคายและบึงกาฬ

            ระบบพิเศษ

          - กําลังศึกษา ม.6 หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา 2560 ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขต 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีษะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครพนม มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคายและบึงกาฬ หรือ

          - ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6  หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขต 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีษะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครพนม มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคายและบึงกาฬ

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - ค่านํ้าหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 100 % ดูองค์ประกอบคะแนน GAT/PAT ของแต่ละคณะ/สาขา คลิกที่นี่

           - ระบบพิเศษ เฉพาะผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถใช้ คะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ครั้งที่ 2/2560 และ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 ได้

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่    

           - Website : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คลิกที่นี่  

 

P'Dome