โพสเมื่อ 08/01/2018 เวลา 12:01 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1624

TCAS61 รอบที่ 2 การคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยวิธีรับตรง(โควตาภูมิภาค) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561

 

 TCAS61 รอบที่ 2 การคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยวิธีรับตรง(โควตาภูมิภาค) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561

 

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รอบที่ 2 การคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยวิธีรับตรง(โควตาภูมิภาค) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

            - วันที่ 8-18 มกราคม 2561 :  รับสมัครออนไลน์

            - วันที่ 8-22 มกราคม 2561 :  พิมพ์ใบสมัครและชำระเงินค่าสมัคร

            - วันที่ 12-17 เมษายน 2561 :  เลือกอันดับคณะ/สาขาวิชา และแก้ไขข้อมูลของผู้สมัคร

            - วันที่ 22 เมษายน 2561 :  ประกาศรายชื่อผู้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

            - วันที่ 25-27 เมษายน 2561  :  สอบสัมภาษณ์ของสาขาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์

            - วันที่ 26 เมษายน 2561  :  สอบสัมภาษณ์ของคณะอื่น ๆ 

            - วันที่ 30 เมษายน 2561  :  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และรับรหัสสำหรับการเข้าระบบเคลียริงเฮาส์

            - วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561  :  ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ รอบที่ 2

            - วันที่ 14 พฤษภาคม 2561  :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

คณะ/สาขา และจำนวนที่เปิดรับ

          เปิดรับ 5 วิทยาเขต 33 คณะ รวม 10,397  คน

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

          - คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 395 คน

          - คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 400 คน

          - คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 160 คน

          - คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 150 คน

          - คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 541 คน

          - คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 169 คน

          - คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 100 คน

          - คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 29 คน

          - คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 120 คน

          - คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 250 คน

          - คณะนิติศาสตร์ จำนวน 150 คน

          - คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 113 คน

          - คณะการแพทย์แผนไทย จำนวน 165 คน

          - คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 30 คน

          - วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 60 คน

          - คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 14 คน

          - วิทยาลัยเทคโนโลยียางพาราไทย-จีน จำนวน 30 คน

           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

          - คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 191 คน

          - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 785 คน

          - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 391 คน

          - วิทยาลัยอิสลามศึกษา จำนวน 180 คน

          - คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 90 คน

          - คณะวิทยาการสื่อสาร จำนวน 321 คน

          - คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 40 คน

          - คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 25 คน

           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

          - คณะการบริการและการท่องเที่ยว จำนวน 522 คน

          - คณะวิเทศศึกษา จำนวน 405 คน

          - คณะเทคโนโลยีและสิ่งแสดล้อม จำนวน 198 คน

          - วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จำนวน 396 คน

           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

          - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1,932 คน

          - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จำนวน 1,260 คน

           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

          - คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จำนวน 740 คน

          - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 45 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือกำลังศึกษาในระบดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ (กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี)

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - คะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 (สทศ. จัดสอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2561) เท่านั้น

              ชุด A เน้นวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 700 คะแนน ประกอบด้วย ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา นักเรียนต้องมีผลคะแนนสอบของทุกรายวิชา จึงจะได้รับการพิจารณาการคัดเลือก

              ชุด C เน้นศิลป์ คะแนนเต็ม 500 คะแนน ประกอบด้วย ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป  นักเรียนต้องมีผลคะแนนสอบของทุกรายวิชา จึงจะได้รับการพิจารณาการคัดเลือก

 

การสมัครและค่าสมัคร

             - ขั้นตอนที่ 1 การสมัครคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยวิธีรับตรง(โควตาภูมิภาค) ระหว่างวันที่ 8-18 มกราคม 2561 ค่าสมัคร 400 บาท

             - ขั้นตอนที่ 2 เลือกคณะ/สาขา ไม่เกิน 4 อันดับ ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2561

 

 

พี่โดมแนะน้อง

            - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

            - เข้าสู่ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่  

            - Website : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่   

 

P'Dome