โพสเมื่อ 26/12/2017 เวลา 5:02 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1547

TCAS61 รอบที่ 2 รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561

 

TCAS61 รอบที่ 2 รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561

 

          มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รอบที่ 2 รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

          - รับสมัครออนไลน์  : วันที่ 26 ธันวาคม 2560  – วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

          - ชำระเงินค่าสมัคร  : วันที่ 26 ธันวาคม 2560  – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

          - ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชำระเงิน  : หลังการชำระเงิน 3 วันทำการ

          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  : วันที่ 24 เมษายน 2561

          - สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  : วันที่ 28 เมษายน 2561

          - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ และรับรหัสผ่านเพื่อยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ รอบที่ 2 : วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

          - ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ รอบที่ 2  : วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561

          - ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  : วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

          - รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา  : วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

 

จำนวนที่เปิดรับ

          -  ภาคปกติ จำนวน 1,852 คน ภาคพิเศษ จำนวน 40 คน

 

คณะที่เปิดรับสมัคร

          - คณะพยาบาลศาสตร์

          - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          - คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

          - คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

          - คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

          - คณะวิทยาศาสตร์

          - คณะวิทยาการสารสนเทศ

          - คณะเภสัชศาสตร์

          - คณะวิศวกรรมศาสตร์

          - คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

          - คณะศิลปกรรมศาสตร์

          - คณะดนตรีและการแสดง

          - คณะศึกษาศาสตร์

          - คณะโลจิสติกส์

          - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

         - วิทยาลัยนานาชาติ

          - คณะสหเวชศาสตร์

          - คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)

          - คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)

          - คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)

          - คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)

          - คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)

          - โครงการจัดตั้ง ” คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” (วิทยาเขตสระแก้ว)

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

          - เป็นผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในภาคตะวันออกและพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกระยะที่ 2 จำนวน 12 จังหวัดประกอบด้วย จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี (ไม่รับผู้สมัครวุฒิเทียบเท่า)

 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

          ทุกสาขาวิชา/ทุกหลักสูตร (ยกเว้นคณะวิศวกรรมศาสตร์)

          - GPAX (5 ภาคเรียน) ร้อยละ 10-20

          - คะแนนสอบ GAT / PAT ร้อยละ 80-90

          - สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผ่าน/ไม่ผ่าน

          เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์

          - GPAX (5 ภาคเรียน) ร้อยละ 8

          - คะแนนสอบ GAT / PAT  ร้อยละ 72

          - สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ร้อยละ 20

 

พี่โดมแนะน้อง

          - ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 4 อันดับ แบ่งเป็น อันดับ 1-3 ภาคปกติ และ อันดับ 4 ภาคพิเศษ

             เลือกเพียงอันดับเดียว หรือ 2 อันดับ หรือ 3 อันดับ หรือครบทั้ง 4 อันดับก็ได้

             เลือกคณะเดียวกันทั้งหมด หรือเลือกหลายคณะคละกันก็ได้

 

ม.บูรพา

 

          - กรณีต้องการเปลี่ยนแปลง อันดับ/สาขาที่สมัคร ผู้สมัครสามารถสมัครใหม่ได้ มหาวิทยาลัยบูรพาจะยึดข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุดที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเป็นข้อมูลในการประมวลผล

 

ระเบียบการรับสมัคร

          - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด คลิกที่นี่   

 

ระบบการรับสมัครออนไลน์

          - เข้าสู่ระบบการรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

 

P'Dome