โพสเมื่อ 04/01/2018 เวลา 12:01 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1716

TCAS61 รอบที่ 2 ระบบรับตรง(โควตา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561

 

TCAS61 รอบที่ 2 ระบบรับตรง(โควตา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561

 

           มหาวิทยาลัยนเรศวร ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ระบบรับตรง(โควตา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561 แล้ว คลิกที่นี่

 

……………………………………………………………………..

 

 TCAS61 รอบที่ 2 ระบบรับตรง(โควตา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561

 

           มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รอบที่ 2 ระบบรับตรง(โควตา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

            - วันที่ 4-10 มกราคม 2561 :  รับสมัครออนไลน์ ชำระเงินค่าสมัครและส่งเอกสารการสมัครที่โรงเรียน

            - วันที่ 12 เมษายน 2561 :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

            - วันที่ 19-20 เมษายน 2561  :  ตรวจร่างกาย

            - วันที่ 21 เมษายน 2561  :  สอบสัมภาษณ์

            - วันที่ 25 เมษายน 2561  :  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

            - วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561  :  ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ รอบที่ 2

            - วันที่ 8 พฤษภาคม 2561  :  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

            - วันที่ 10-20 พฤษภาคม 2561  :  ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

คณะที่เปิดรับ

           เปิดรับรวม 3,366 คน 

           - คณะทันตแพทยศาสตร์ 

           - คณะเภสัชศาสตร์

           - คณะพยาบาลศาสตร์ 

           - คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

           - คณะสหเวชศาสตร์

           - คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

           - คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

           - คณะวิทยาศาสตร์ 

           - คณะวิศวกรรมศาสตร์

           - คณะศึกษาศาสตร์

           - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

           - คณะนิติศาสตร์

           - คณะมนุษยศาสตร์

           - คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

           - คณะสังคมศาสตร์

           - วิทยาลัยนานาชาติ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - นักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่กําลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของสถานศึกษาที่จัดดารเรียนการสอนในโครงการจัดการศึกษานอกโรงเรียนประเภทชั้นเรียน หรือ ผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

           -  โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา น่าน แพร่ กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

 

องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

           - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน + คะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

           - ผลการสอบวิชาเฉพาะ จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) (เฉพาะคณะทันตแพทยศาสตร์)

โควตา มน. 1

โควตา มน. 2

โควตา มน. 3

โควตา มน. 4

โควตา มน. 5

โควตา มน. 6

 

การสมัครและค่าสมัคร

           - ผู้สมัครเลือกสมัครได้ 1 อันดับ

           - ค่าสมัคร 500 บาท

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม คณะทันตแพทยศาสตร์ คลิกที่นี่ 

 

โควตา มน. 7

 

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - Website : หน่วยรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกที่นี่ 

 

P'Dome