โพสเมื่อ 04/01/2018 เวลา 12:01 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1482

TCAS61 รอบที่ 2 ระบบรับตรง(โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561

 

TCAS61 รอบที่ 2 ระบบรับตรง(โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561

 

           มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รอบที่ 2 ระบบรับตรง(โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

            - วันที่ 4-10 มกราคม 2561 :  รับสมัครออนไลน์ ชำระเงินค่าสมัครและส่งเอกสารการสมัครที่โรงเรียน

            - วันที่ 12 เมษายน 2561 :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

            - วันที่ 19-20 เมษายน 2561  :  ตรวจร่างกาย

            - วันที่ 21 เมษายน 2561  :  สอบสัมภาษณ์

            - วันที่ 25 เมษายน 2561  :  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

            - วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561  :  ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ รอบที่ 2

            - วันที่ 8 พฤษภาคม 2561  :  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

            - วันที่ 10-20 พฤษภาคม 2561  :  ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

จำนวนที่เปิดรับ

           - โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) จำนวน 70 คน

โควตา มน. 8

 

           - โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track) จำนวน 20 คน

โควตา มน. 9

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - ต้องเป็น ผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือ เป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่กําลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2544 หรือ กําลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา น่าน แพร่ กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

 

คุณสมบัติเฉพาะ

           กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน ( Community Track)

            - เป็นผู้มีสัญชาติไทย

            - ผู้สมัครต้องมีภูมิลําเนา และบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายต้องมีภูมิลําเนา อยู่ใน 6 จังหวัด (พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์) ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ป จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการ ต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)

            - เป็นนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โดยกําลังศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา น่าน แพร่ กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

           กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ ( Inclusive Track)

            - เป็นผู้มีสัญชาติไทย

            - ผู้สมัครต้องมีภูมิลําเนา และบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมี ภูมิลําเนาอยู่ใน 6 จังหวัด (พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์) ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ป จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการ ต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย) และต้องไม่อยู่ในเขตอําเภอเมือง ยกเว้นจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดตาก หากไม่สามารถรับนักเรียนที่มีภูมิลําเนานอกเขตอําเภอเมืองได้ครบตามจํานวนที่กําหนด สามารถรับนักเรียนที่มีภูมิลําเนาในเขตอําเภอเมืองของ 2 จังหวัดดังกล่าวได้

            - เป็นนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โดยกําลังศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 6 จังหวัด (พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์)

 

องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

           - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน 

           - คะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

           - ผลการสอบวิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท)

 

โควตา มน. 10

 

 

การสมัครและค่าสมัคร

           - ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับเท่านั้น และจะต้องเลือกระหว่างกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน ( Community Track) หรือกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ ( Inclusive Track) เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น

           - ค่าสมัคร 500 บาท

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่  

           - Website : หน่วยรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกที่นี่  

 

P'Dome