โพสเมื่อ 10/01/2018 เวลา 11:49 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 5381

TCAS61 รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561

 

TCAS61 รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561

 

           มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

            – วันที่ 28 มีนาคม 2561 – วันที่ 4 เมษายน 2561  :  รับสมัครออนไลน์และอัปโหลดเอกสารการสมัคร

            – วันที่ 28 มีนาคม 2561 – วันที่ 4 เมษายน 2561 :  ชำระเงินค่าสมัคร

            – วันที่ 12 เมษายน 2561 :  ประกาศรายชื่อผู้สมัคร

            – วันที่ 20 เมษายน 2561 :  ประกาศรายชื่อผู้สมัครมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย หรือทดสอบทักษะเฉพาะทาง

            – วันที่ 21-24 เมษายน 2561 :  สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย หรือทดสอบทักษะเฉพาะทาง

            – วันที่ 30 เมษายน 2561  :  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรับรหัสเข้าระบบยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์

            – วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561  :  ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ รอบที่ 2

            – วันที่ 9 พฤษภาคม 2561  :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

            – วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2561  :  รายงานตัวเข้าศึกษา

 

คณะสาขาที่เปิดรับ

           เปิดรับ 14 คณะ รวม 1,025 คน

            คณะพยาบาลศาสตร์

            – หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการย่อยพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

            – หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการย่อยพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

            – หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการย่อยโครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน ม.มหิดล

            คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โครงการโควตาวิชาชีพเฉพาะ (เวชกิจฉุกเฉิน)

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โครงการพื้นที่ – โครงการโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

            – หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ โครงการทุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

            – หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ โครงการพื้นที่กลุ่มอำนาจเจริญ

            – หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ โครงการพื้นที่ จ. สมุทรปราการ

            – หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (PhD-MD program)

            คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

            – หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์

            – หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์

            – หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ

            คณะวิทยาศาสตร์

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการ ทุน พสวท. (ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก)

            คณะวิศวกรรมศาสตร์

            – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี

            – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

            – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

            – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม

            – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

            – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

            – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

            – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ

            – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการโรงเรียนเครือข่าย

            คณะศิลปศาสตร์

            – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โครงการย่อย : โครงการรับนักศึกษาพิการ

            – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โครงการย่อย : โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ

            – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โครงการย่อย : โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ

            – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โครงการย่อย : โครงการวิทยาเขต (โรงเรียนสาธิตนานาชาติ)

            – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย โครงการย่อย : โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย

            – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย โครงการย่อย : โครงการรับนักศึกษาพิการ

            คณะสาธารณสุขศาสตร์

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสาธารณสุขศาสตร์

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

            คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) โครงการพื้นที่

            คณะสัตวแพทยศาสตร์

            – หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการพัฒนาสัตวแพทย์

            – หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โควตาพื้นที่

            วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

            – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา

            – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล

            ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

            – หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

            ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

            – หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

            ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

            – หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

            ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี

            – หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ตามที่แต่ละหลักสูตร/สาขา โครงการกำหนด

           – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามที่แต่ละหลักสูตร/สาขา โครงการกำหนด

           – มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่แต่ละหลักสูตร/สาขา โครงการกำหนด

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – ผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ของ สทศ.

           – ผลการสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  ของ สทศ.

           – ผลการสอบวิชาเฉพาะ 

 

การสมัคร

           – ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 คณะ 1 หลักสูตร 1 โครงการ เท่านั้น

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด กำหนดการคัดเลือก คลิกที่นี่   

           – ดาวน์โหลด คุณสมบัติผู้สมัคร จำนวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือก คลิกที่นี่   

           – Website : การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกที่นี่    

 

P'Dome