โพสเมื่อ 19/10/2017 เวลา 9:58 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 7242

TCAS61 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

 

TCAS61 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

 

           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2561  รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปศึกษาเข้าศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-10 มกราคม 2561

           – จำนวนที่รับ : จำนวน 6 คน

           – เกณฑ์การคัดเลือก :  ผลคะแนน GAT และ PAT5 ปีการศึกษา 2561 + คะแนนวิชาเฉพาะ ความถนัดทางศิลปศึกษา

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ 

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-10 มกราคม 2561

           – จำนวนที่รับ : จำนวน 15 คน

           – เกณฑ์การคัดเลือก : คะแนนวิชาเฉพาะ หลักภาษาไทย วรรณคดีไทย เรียงความ + ผลคะแนน CU-TEP

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-10 มกราคม 2561

           – จำนวนที่รับ : จำนวน 14 คณะ รวม 128 คน

           – เกณฑ์การคัดเลือก : การตรวจสภาพข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะความเป็นอยู่ของครอบครัว + ผลคะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)  (โรงเรียนปอเนาะพิเศษในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-10 มกราคม 2561

           – จำนวนที่รับ : จำนวน 2 คณะ รวม 7 คน

           – เกณฑ์การคัดเลือก : การตรวจสภาพข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะความเป็นอยู่ของครอบครัว + ผลคะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-10 มกราคม 2561

           – จำนวนที่รับ : จำนวน 5 คน

           – เกณฑ์การคัดเลือก : ผลคะแนน GAT และ PAT1 ปีการศึกษา 2561

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-10 มกราคม 2561

           – จำนวนที่รับ : จำนวน 2 คน

           – เกณฑ์การคัดเลือก : ผลคะแนน GAT  PAT1 และ PAT2 ปีการศึกษา 2561

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-10 มกราคม 2561

           – จำนวนที่รับ : จำนวน 10 คน

           – เกณฑ์การคัดเลือก : ผลคะแนน GAT  ปีการศึกษา 2561 + คะแนนวิชาเฉพาะ ความถนัดทางสารสนเทศ

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-10 มกราคม 2561

           – จำนวนที่รับ : จำนวน 12 คน

           – เกณฑ์การคัดเลือก : ผลคะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ 1 วิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2561 + คะแนนวิชาเฉพาะ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมไทย

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

 

โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-10 มกราคม 2561

           – จำนวนที่รับ : 2 คณะ จำนวน 19 คน

           – เกณฑ์การคัดเลือก : ผลคะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 + วิชาเฉพาะทฤษฎี/ทักษะ

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

 

โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติ ทางกีฬาฟุตบอล

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-10 มกราคม 2561

           – จำนวนที่รับ : 2 คณะ จำนวน 10 คน

           – เกณฑ์การคัดเลือก : ผลคะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

 

โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-10 มกราคม 2561

           – จำนวนที่รับ : 8 คณะ จำนวน 80 คน

           – เกณฑ์การคัดเลือก : ผลคะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 + ผลคะแนนวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 + คะแนนวิชาเฉพาะ

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

 

โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-10 มกราคม 2561

           – จำนวนที่รับ : 12 คณะ จำนวน 76 คน

           – เกณฑ์การคัดเลือก : ผลคะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 + การทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-10 มกราคม 2561

           – จำนวนที่รับ : 3 คณะ จำนวน 7 คน

           – เกณฑ์การคัดเลือก : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม คะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ คะสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ + การทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

 

 

ตารางสอบวิชาเฉพาะ

 

TCAS61 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น

           – รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่ 

           – เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – Website : การคัดเลือกเข้าศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คลิกที่นี่  

 

P'Dome