โพสเมื่อ 05/08/2017 เวลา 8:14 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 3789

TCAS61 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

 

 TCAS61 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

 

           คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัคร นักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)  รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

จำนวนที่รับ

           - โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน จำนวน 78 คน

           - โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ  จำนวน 2 คน

           - โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)  จำนวน 3 คน

 

กำหนดการคัดเลือก

med 1

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

           - เป็นผู้อยู่ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดย

            ผู้สมัครและบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ปัจจุบันต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน และ 

            เคยศึกษา ม.1-3 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และ สมุทรสงคราม

           - เป็นผู้ที่กำลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2560

           - ไม่กำหนด ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคการศึกษา ในการสมัคร

           - ไม่รับผู้จบ กศน. 

           โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ

           - เป็นผู้อยู่ในพื้นที่จังหวัดตราดโดย

            เป็นผู้ที่ศึกษา ม.4-6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดตราด และ

            กำลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2560 ในสถานศึกษาจังหวัดตราด และ 

            ผู้สมัครและบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ปัจจุบันต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตราด ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน 

           - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.5

           - ไม่รับผู้จบ กศน. 

           โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

           - เป็นนักเรียนที่ผ่านผ่านการแข่งขันระดับวิชาชีววิทยาของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมป์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(สอวน.) ที่ส่งเข้าค่ายอบรมของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ และได้รับเกียรติบัตรจากการเข้ารับการแข่งขันดังกล่าว

           - เป็นผู้ที่กำลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2560

           - ไม่กำหนด ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคการศึกษา ในการสมัคร

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 ของ สทศ.

           - วิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2561

 

med 3

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - Website : การคัดเลือกเข้าศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คลิกที่นี่  

 

P'Dome