โพสเมื่อ 23/01/2018 เวลา 6:45 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1022

TCAS61 รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2561

 

TCAS61 รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2561

 

           มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

             - รับสมัคร (สมัครออนไลน์) : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 – วันที่ 15 มีนาคม 2561

             - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย : วันที่ 18 เมษายน 2561

             - สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  : วันที่ 20-21 เมษายน 2561

             - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 27 เมษายน 2561

             - รับ Username และ Password เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์  :  วันที่ 1-6 พฤษภาคม 2561

             - ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์  :  วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561

             - ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ : วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

 

จำนวนที่รับ

           - โควตาภาคเหนือ จำนวน 18 คน ได้แก่ เชียงราย(จำนวน 2 คน) เชียงใหม่(จำนวน 1 คน) ลำปาง(จำนวน 1 คน) แพร่(จำนวน 1 คน) น่าน(จำนวน 1 คน) ลำพูน(จำนวน 1 คน) พะเยา(จำนวน 1 คน) แม่ฮ่องสอน(จำนวน 1 คน) พิษณุโลก(จำนวน 1 คน) นครสวรรค์(จำนวน 1 คน) อุตรดิตถ์(จำนวน 1 คน) เพชรบูรณ์(จำนวน 1 คน) ตาก(จำนวน 1 คน) กำแพงเพชร(จำนวน 1 คน) สุโขทัย(จำนวน 1 คน) พิจิตร(จำนวน 1 คน) และอุทัยธานี(จำนวน 1 คน)

           - โควตาภาคเหนือ ประเภทโควตา บุตร/ธิดา ของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดเชียงราย จำนวน 2 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           โควตาภาคเหนือ

           - สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ กำลังศึกษา ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ

           - อายุไม่เกิน 30 ปี(นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา)

           - มีผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

           - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

           - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

           - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

           โควตาภาคเหนือ ประเภทโควตา บุตร/ธิดา ของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดเชียงราย

           - เป็นบุตร/ธิดา โดยชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรม ของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านสุขภาพ ที่สังกัดภาครัฐ ในจังหวัดเชียงราย หรือ หน่วยงานต้นสังกัดของบิดาหรือมารดาให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในการสนับสนุนการเรียนรู้และ/หรือเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ หรือ บิดาหรือมารดาต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สังกัดภาครัฐ ในจังหวัดเชียงรายมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ปีและปัจจุบันยังคงปฏิบัติอยู่

           - สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ กำลังศึกษา ม.6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

           - อายุไม่เกิน 30 ปี(นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา)

           - มีผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

           - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

           - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

           - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

 

 

เกณฑ์การคัดเลือก

แพทย์ มฟล

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร โควตาภาคเหนือ คลิกที่นี่ 

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร โควตาภาคเหนือ ประเภทโควตา บุตร/ธิดา ของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดเชียงราย คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร โควตาภาคเหนือ ประเภทโควตา บุตร/ธิดา ของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดเชียงราย คลิกที่นี่ 

           - Website : ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คลิกที่นี่ 

 

P'Dome