โพสเมื่อ 31/12/2017 เวลา 4:53 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 3310

TCAS61 รอบที่ 2 โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

 

TCAS61 รอบที่ 2 โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

 

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รอบที่ 2 โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

            - วันที่ 15-31 มกราคม 2561 :  รับสมัคร

            - วันที่ 15 มกราคม 2561 – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 :  ชำระเงินค่าสมัคร

            - วันที่ 15 มกราคม 2561 – วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 :  ส่งหลักฐานและเอกสารการสมัคร

            - วันที่ 2 มีนาคม 2561 :  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบแรกเพื่อเข้าค่ายคัดเลือก

            - วันที่ 30 มีนาคม 2561 – วันที่ 1 เมษายน 2561  :  การเข้าค่ายเพื่อคัดเลือกรอบสุดท้าย

            - วันที่ 26 เมษายน 2561  :  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

            - วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561  :  ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ รอบที่ 2

 

คณะที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

           - เปิดรับ 23 คณะ รวม 71 คน ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 คณะ หรือ 1 สาขาวิชา เท่านั้น

           คณะนิติศาสตร์ 

           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

           คณะรัฐศาสตร์

           คณะเศรษฐศาสตร์

           คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

           คณะศิลปศาสตร์

            คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

            คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            คณะวิศวกรรมศาสตร์

            คณะแพทยศาสตร์

            คณะสหเวชศาสตร์

            คณะพยาบาลศาสตร์

            คณะศิลปกรรมศาสตร์

            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

            คณะสาธารณสุขศาสตร์

            สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

            คณะทันตแพทยศาสตร์

            คณะเภสัชศาสตร์

            คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

            วิทยาลัยนวัตกรรม (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)  

            วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)

            วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมด้านพลเมืองจิตอาสาในโรงเรียนหรือนอกห้องเรียน ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

              ก) ทำกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียน ทั้งที่เป็นโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โรงเรียนที่สังกัดสวนราชการอื่น โรงเรียนเอกชนในสังกัดของคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนทางเลือก และต้องมีการทำกิจกรรมจริงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โดยมีเอกสารหนังสือรับรองจากโรงเรียน ที่ต้องรับรองการทำกิจกรรมจริง

              ข) ทำกิจกรรมจิตอาสานอกโรงเรียนที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ภาคเอกชน หรือ ภาคชุมชน หรือ องค์กรเอกชน โดยต้องมีการทำกิจกรรมจริงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โดยมีเอกสารหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม หากไม่มีองค์กรใดรับรองให้สถานศึกษาที่สังกัดอยู่รับรอง

           - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือเคยศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ดังนี้

              ก) ม.4 ถึงปัจจุบัน ต้องมีผลการศึกษารวมไม่ต่ำกว่า 3.00

              ข) ในกรณีที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ต้องมีผลการศึกษาทั้ง 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะ

           คณะรัฐศาสตร์

           - มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ(GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

           - มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ(GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

          คณะเศรษฐศาสตร์

           - มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ(GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75

           - มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ(GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           - ต้องลงทะเบียนเรียนใน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

            คณะทันตแพทยศาสตร์

           - คะแนน GAT มากกว่าหรือเท่ากับ 180 คะแนน และ คะแนน PAT 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 110 คะแนน หรือ

           - คะแนน 9 วิชาสามัญ ได้แก่ ภาษาไทย  สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 เคมี ชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ โดยมีเงื่อนไข คือ จะต้องได้ มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มในแต่ละวิชา และจะต้องมีคะแนนรวมเฉลี่ย 7 วิชามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 55

 

องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

           - มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากประวัติการทำกิจกรรมด้านพลเมืองจิตอาสา หรือการทำประโยชน์ต่อส่วนรวมของผู้สมัครมาคัดเลือก เพื่อเข้าค่ายคัดเลือกต่อไป

           - การเข้าค่ายคัดเลือกจะพิจารณาจากการลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเองและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม/ชุมชน

           - มหาวิทยาลัยจะนำคะแนน ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป(GAT) ผลการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) ผลการทดสอบ 9 วิชาสามัญ ผลการทดสอบ O-NET ของผู้สมัครมาพิจารณาแทนการจัดสอบข้อเขียน

 

เงื่อนไขการสมัคร 

             ผู้สมัคร เลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ

             - โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

             - โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก

             - โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

             - โครงการนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

             - โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา

             - โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอวน. (ค่าย 2)

             - โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( สสวท.)

             - โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสาเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 

พี่โดมแนะน้อง

             - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

             - Facebook : ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่      

             - Website : การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่  

 

P'Dome