โพสเมื่อ 04/01/2018 เวลา 3:04 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1465

TCAS61 รอบที่ 2 การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

 

TCAS61 รอบที่ 2 การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

 

            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รอบที่ 2 การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 (รอบ Admissions 1) รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

           – จำนวนที่รับ 50 คน

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-31 มกราคม 2561

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่  

 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

         – จำนวนที่รับ 80 คน

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-31 มกราคม 2561

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่  

 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

           – จำนวนที่รับ 4 สาขา รวม 110 คน แบ่งเป็น

              สาขาวิศวกรรมนาโน  35 คน

              สาขาวิศวกรรมอากาศยาน  11 คน

              สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  32 คน

              สาขาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์  32 คน

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-31 มกราคม 2561

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่  

 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์

           – จำนวนที่รับ 90 คน

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-31 มกราคม 2561

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่  

 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์

           – จำนวนที่รับ 40 คน

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-31 มกราคม 2561

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่  

 

พี่โดมแนะน้อง

           – Website : การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

P'Dome