โพสเมื่อ 05/08/2017 เวลา 7:54 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1993

TCAS61 รอบที่ 1 นักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

 

TCAS61 รอบที่ 1 นักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

 

          คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัคร นักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio)  รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

จำนวนที่รับ

           - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 18 คน

 

กำหนดการคัดเลือก

med en1

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

            – กำลังศึกษา ม.6 ตามระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ Grade 12 ตามระบบการศึกษาของอเมริกัน หรือ Grade 13 ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ หรือ สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 1 ปีการศึกษา (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร วันที่ 15 ธันวาคม 2560)

            – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50 หรือเทียบเท่าสำหรับโรงเรียนนานาชาติ

            – มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ โดยใช้ผลคะแนนย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

              TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 100 หรือ

              IELTS ไม่ต่ำกว่า 7.0 หรือ

              CU-TEP & Speaking ไม่ต่ำกว่า 110 

 

เกณฑ์การคัดเลือก

            – ผลการทดสอบ BMAT ทั้ง 3 section

              Section 1: Aptitude and Skills  ค่าน้ำหนัก 40%

              Section 2: Scientific Knowledge and Applications ค่าน้ำหนัก 40%

              Section 3: Writing Task ค่าน้ำหนัก 20%

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - Website : การคัดเลือกเข้าศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คลิกที่นี่  

 

P'Dome