โพสเมื่อ 14/02/2018 เวลา 4:22 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1527

TCAS61 รอบที่ 2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561

 

TCAS61 รอบที่ 2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561

 

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รอบที่ 2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

 

TCAS61 รอบที่ 2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561

 

จำนวนที่รับ

           – ผู้สมัครจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 22 คน โดยในจำนวนนี้จะเป็นผู้สมัครจากจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อย่างน้อยจังหวัดละ 3  คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร

           – กรณีกำลังศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ หรือ เทียบเท่า

                 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

                 มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ (GPA) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 3.00

                 มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ (GPA) สังคมศึกษา ภาษาไทย แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.75  

           – กรณีสำเร็จศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ หรือ เทียบเท่า

                 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.00

                 มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ (GPA) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 3.00

                 มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ (GPA) สังคมศึกษา ภาษาไทย แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.75

           – เฉพาะผู้สมัครจาก จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ  จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นๆ ตามทะเบียน้านต่อเนื่อง นับถึงวันสมัคร ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือศึกษาระดับมัธยมศึกาษตอนปลายตลอดหลักสูตรในโรงเรียนเขตจังหวัดนั้น ๆ

           – เฉพาะผู้สมัครจาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทะเบียน้านต่อเนื่อง นับถึงวันสมัคร ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตรในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – คะแนน 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 ของ สทศ. ประกอบด้วย

             วิชาคณิตศาสตร์  1 คิดเป็นค่าน้ำหนัก 20%

             วิชาฟิสิกส์ คิดเป็นค่าน้ำหนัก 20%

             วิชาเคมี คิดเป็นค่าน้ำหนัก 20%

             วิชาชีววิทยา คิดเป็นค่าน้ำหนัก 20%

             วิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นค่าน้ำหนัก 20%

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่

           – Website : ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คลิกที่นี่

 

P'Dome