โพสเมื่อ 27/06/2017 เวลา 3:16 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 10373

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561

 

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561

 

 

           คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายละเอียด การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดดังนี้

 

ช่องทางการรับเข้าศึกษา

            รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ช่วงตุลาคม-ธันวาคม 2560

            - โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) จำนวน 44 คน

            - โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(MD02) จำนวน 36 คน

 

            รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน โดยใช้คะแนนวิชาสามัญ ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ช่วงธันวาคม 2560 – พฤษภาคม 2561

            - โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 60 คน

            - โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน(CPIRD) จำนวนตามที่ สพบช. กำหนด

            - โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ(INCLUSIVE) จำนวนตามที่ สพบช. กำหนด

 

            รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ช่วงพฤษภาคม-มิถุนายน 2561 จำนวน 20 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือก

            รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) 

            โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)

            - กำลังศึกษา ม.6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนทั่วประเทศ

            - สำหรับโรงเรียนทั่วไป ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50

            - มีผลการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ช่วงคะแนนที่ 1 ขึ้นไป

 

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561

 

           - มีผลการสอบ Biomedical admissions test (BMAT) คะแนนเฉลี่ยของ Part 1 และ Part 2 ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป

            - มีแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) การได้รับรางวัลหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงถึงทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ ด้านสังคม ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษ จิตสาธารณะและความเป็นผู้นำ

           โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(MD02)

            - เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ม.4-5 และกำลังศึกษา ม.6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            - สำหรับโรงเรียนทั่วไป ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50 

            - มีผลการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ช่วงคะแนนที่ 1 ขึ้นไป

 

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561

 

            - มีผลการสอบ Biomedical admissions test (BMAT) คะแนนเฉลี่ยของ Part 1 และ Part 2 ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป

            - มีแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) การได้รับรางวัลหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงถึงทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ ด้านสังคม ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษ จิตสาธารณะและความเป็นผู้นำ

 

            รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน โดยใช้คะแนนวิชาสามัญ ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ.

           โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            - เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ม.4-5 และกำลังศึกษา ม.6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            - สำหรับโรงเรียนทั่วไป ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

           โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน(CPIRD) คุณสมบัติตามที่ สพบช. กำหนด

           โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ(INCLUSIVE) คุณสมบัติตามที่ สพบช. กำหนด

           การคัดเลือกโดยใช้ คะแนนวิชาสามัญ ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ.

 

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561

 

            รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) คุณสมบัติผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือก ตามที่ กสพท กำหนด ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 (ฉบับแก้ไข 3 ส.ค. 2561) คลิกที่นี่ 

           - Website : การรับเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกที่นี่  

 

P'Dome