โพสเมื่อ 31/07/2017 เวลา 12:51 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 4111

เกณฑ์การรับนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การรับนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561

 

           คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรายละเอียด เกณฑ์การรับนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดดังนี้

 

โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม(กระทรวงสาธารณสุข) 

 

เกณฑ์การรับนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561

 

รอบที่รับ : TCAS รอบที่ 2 

จำนวนที่รับ : 16 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

          - ผู้สมัคร หรือ บิดาผู้ให้กำเนิด หรือ มารดาผู้ให้กำเนิด มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่ใน 6 จังหวัด ดังต่อไปนี้ คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อเนื่องกันในปัจจุบัน นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

          - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กำลังศึกษาอยู่และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศกษาปีที่ 4 – 6)

          - ไม่เป็นผู้ที่กําลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐที่เข้าร่วม ระบบการคัดเลือกนักศึกษาร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยกเว้นได้ลาออกจาก การศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร (หากมีการลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ 1 จะถือว่าศึกษาในชั้นปีที่เกินชั้นปีที่ 1)

เกณฑ์การคัดเลือก

          - คะแนน GAT คิดเป็นค่าน้ำหนัก 30%

          - คะแนน PAT1 คิดเป็นค่าน้ำหนัก 20%

          - คะแนน PAT2 คิดเป็นค่าน้ำหนัก 50%

          - สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผ่าน/ไม่ผ่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

 

 

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม(กระทรวงศึกษาธิการ)

 

เกณฑ์การรับนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561

 

รอบที่รับ : TCAS รอบที่ 3 ในรหัส กสพท 

จำนวนที่รับ : 32 คน

คุณสมบัติผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือก ตามที่ กสพท กำหนด ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด เกณฑ์การรับนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่  

           - Website : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คลิกที่นี่  

 

P'Dome