โพสเมื่อ 13/07/2017 เวลา 3:30 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 71770

การรับเข้าศึกษาฯ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ปีการศึกษา 2561

 

แถลงข่าวการรับเข้าศึกษาฯ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ปีการศึกษา 2561

 

 …………………………………………………………………………………

 

การรับเข้าศึกษาฯ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ปีการศึกษา 2561

 

           กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ประกาศข้อมูลการรับนักศึกษาฯ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ปีการศึกษา 2561 ผ่านรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) มีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

กสพท 4

 

 

หลักสูตรที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

กสพท 2

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

กสพท 6

หมายเหตุ 

           – คุณสมบัติผู้สมัครข้อที่ 1.2 หมายความว่า หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  รับนักเรียนหรือผู้สำเร็จการศึกษาทุกสายการเรียน 

             ขณะที่ หลักสูตรทันแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต รับเฉพาะนักเรียนหรือผู้สำเร็จการศึกษา สายวิทยาศาสตร์ หรือ เทียบเท่า

           – คุณสมบัติผู้สมัครข้อที่ 1.5 หมายความว่า

             ผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง ที่จะสมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรัฐอีกแห่งหนึ่ง ต้องลาออกจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ก่อนวันที่ 15 กันยายน 2560 แต่หากสมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สามารถสมัคร กสพท ปีการศึกษา 2561 ได้โดยไม่จำเป็นต้องลาออกก่อนสมัคร

             ผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง ที่จะสมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรัฐอีกแห่งหนึ่ง ต้องลาออกจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ก่อนวันที่ 15 กันยายน 2560 แต่หากสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สามารถสมัคร กสพท ปีการศึกษา 2561 ได้โดยไม่จำเป็นต้องลาออกก่อนสมัคร

             ผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง ที่จะสมัครในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรัฐอีกแห่งหนึ่ง ต้องลาออกจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ก่อนวันที่ 15 กันยายน 2560 แต่หากสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สามารถสมัคร กสพท ปีการศึกษา 2561 ได้โดยไม่จำเป็นต้องลาออกก่อนสมัคร

             ผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง ที่จะสมัครในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรัฐอีกแห่งหนึ่ง ต้องลาออกจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ก่อนวันที่ 15 กันยายน 2560 แต่หากสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สามารถสมัคร กสพท ปีการศึกษา 2561 ได้โดยไม่จำเป็นต้องลาออกก่อนสมัคร

           – คุณสมบัติผู้สมัครข้อที่ 1.6 หมายความว่า 

             ผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในสถาบันการศึกษาของรัฐ (เช่น ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2,3  ในสถาบันการศึกษาของรัฐ) หากจะสมัคร กสพท ปีการศึกษา 2561 ต้องลาออกจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ก่อนวันที่ 15 กันยายน 2560

             ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ ในปีการศึกษา 2560 สามารถสมัคร กสพท ปีการศึกษา 2561 ได้โดยไม่จำเป็นต้องลาออกก่อนสมัคร

             ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 ในสถาบันการศึกษาของรัฐ สามารถสมัคร กสพท ปีการศึกษา 2561 ได้โดยไม่จำเป็นต้องลาออกก่อนสมัคร

 

เกณฑ์การคัดเลือก

กสพท 1

 

หมายเหตุ

           – ทั้ง 4 หลักสูตร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ใช้ องค์ประกอบการคัดเลือกเดียวกัน

           – ผู้ที่จะสมัคร กสพท ปีการศึกษา 2561 จะต้องใช้คะแนนวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 (สทศ. จัดสอบ 17-18 มีนาคม 2561) ในส่วนของ วิชาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ 1 และ วิชาคณิตศาสตร์ 2  อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะสมัคร กสพท ปีการศึกษา 2561 จะต้องใช้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 1 ไม่สามารถใช้ วิชาคณิตศาสตร์ 2 แทนได้

           – ผู้ที่จะสมัคร กสพท ปีการศึกษา 2561 จะต้องใช้คะแนนวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2561 (กสพท จัดสอบ 10 มีนาคม 2561) โดยมี เนื้อหาการสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

เนื้อหา วิชาเฉพาะ กสพท

 

           – เกณฑ์คะแนน O-NET ขั้นต่ำ 60% หมายถึง เฉพาะนักเรียนที่เข้าสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560(สทศ. จัดสอบ 3-4 มีนาคม 2561) จะต้องทำ คะแนนรวม O-NET 5 วิชา(ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) ได้ไม่น้อยกว่า 300 คะแนน จาก 500 คะแนนเต็ม ทั้งนี้ กสพท จะไม่นำเกณฑ์ O-NET ขั้นต่ำ 60% มาใช้กับผู้สมัครที่เคยผ่านการสอบ O-NET ม.6 ในปีการศึกษาอื่น ๆ (หรือ เด็กซิ่ว)

          – ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2560 ที่ไม่สามารถนำผลคะแนน O-NET  ม.6 ปีการศึกษา 2560(สทศ. จัดสอบ 3-4 มีนาคม 2561) มาแสดงได้ กสพท จะนำผลการเรียนมาพิจารณาแทนเกณฑ์คะแนน O-NET ขั้นต่ำ 60% 

 

 

การสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2561

           – กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท)  เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2560  คลิกที่นี่ 

           ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลส่วนตัว

 

20170831205021

 

           ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสถานะการศึกษา

 

20170831205450

 

           กรณี กำลังศึกษา ม.6 เลือก กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 

           กรณี สำเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว และขณะนี้กำลังศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เลือก กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย

           กรณี สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เลือก ศึกษาต่างประเทศ

           กรณี สำเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว แต่ขณะนี้ไม่ได้กำลังศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เลือก จบการศึกษา ม.6 และไม่ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

           ขั้นตอนที่ 3 เลือกสนามสอบ (เลือกได้ 2 แห่ง)

 

20170831205840

 

           ขั้นตอนที่ 4 อัปโหลดไฟล์ประกอบการสมัครสอบ ได้แก่ รูปถ่าย สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาวุฒิการศึกษา ดูการเตรียมไฟล์ประกอบการสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่ 

           รูปถ่าย เป็นภาพเดี่ยว มีพื้นหลังสีขาวหรือสีน้ำเงิน หน้าตรงเต็มหน้า สวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นสายตาและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และจะต้องไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล เป็นไฟล์ นามสกุล .jpg โดยมีขนาด ความกว้าง 180-500 พิกเซล ความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB

 

รูปถ่าย

 

           สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปถ่ายเอกสาร โดยถ่ายด้านหน้าที่มีรูปของผู้สมัครด้านเดียว จากนั้นให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อและนามสกุลรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องด้วยลายมือตนเองเท่านั้น แล้วสแกนหรือถ่ายรูปเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

 

บัตร ปชช

 

           สำเนาวุฒิการศึกษา ให้นำวุฒิการศึกษาไปถ่ายเอกสาร โดยไม่ต้องรับรองสำเนาเอกสารถูกต้อง แล้วสแกนหรือถ่ายรูปเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

 

วุฒิการศึกษา

 

 

           ผู้สมัครที่กำลังศึกษา ม.6 ใช้ ใบ ปพ.7 เพียงแค่ใบเดียว ไม่ใช้ ใบ ปพ.1

           ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว ใช้ ใบ ปพ.2 (ใบวุฒิบัตรหรือใบประกาศนียบัตร) หรือ ใบ ปพ.1:พ (ใบระเบียนผลการเรียน) ใบใดใบหนึ่งพียงแค่ใบเดียว

           ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาสูงกว่า ม.6 ใช้ ใบประกาศฯ ของระดับการศึกษานั้น ๆ เช่น ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ใช้ Transcript หรือ ปริญญาบัตร  ใบใดใบหนึ่งพียงแค่ใบเดียว

           ผู้สมัครที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ต้องใช้ ใบลาออกจากการเป็นนิสิตนักศึกษา  อัปโหลดเป็น เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย

           กรณี ผู้สมัครมีชื่อหรือนามสกุลตามบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ตรงกับสำเนาวุฒิการศึกษา ต้องใช้ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล อัปโหลดเป็น เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย

           ขั้นตอนที่ 5 พิมพ์ใบสมัครและพิมพ์ใบจ่ายเงิน นำไปชำระเงินค่าสมัคร ณ เคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 – วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาทำการของธนาคาร โดยธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 10 บาท

 

20170831212815

 

           หมายเหตุ เนื่องจาก การสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท ปีการศึกษา 2561 มีปัญหาในการรับชำระเงินค่าสมัครสอบ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ความผิดพลาดเกี่ยวกับระบบของทางธนาคารไทยพาณิชย์ ทั้งนี้สามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ตามเวลาทำการธนาคารไทยพาณิชย์

 

           ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบสถานะการสมัคร คลิกที่นี่ หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วัน หาก สถานะการสมัครสมบูรณ์ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร

           กรณี ผู้สมัครทำการสมัครไปแล้ว ระบบรับสมัครจะไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทำการสมัครใหม่ได้อีก ผู้สมัครทำได้เพียง ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขให้ทาง E-mail(กรณีผู้สมัครกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง) หรือ เข้าระบบตรวจสอบสถานะการสมัคร เพื่ออัปโหลดไฟล์ประกอบการสมัครแก้ไข(กรณีผู้สมัครอัปโหลดไฟล์ประกอบการสมัครไม่ถูกต้อง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

           กรณี ผู้สมัครทำการสมัครไปแล้ว แต่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสุกล, เลขประจำตัวบัตรประชาชน, อายุ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, E-mail เป็นต้น หรือ ข้อมูลสถานะการศึกษาไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อโรงเรียน(สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6) เป็นต้น ผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าระบบแก้ไขได้เอง ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครให้เรียบร้อยก่อน หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว ให้ทำการอัปโหลดไฟล์หลักฐานประกอบการแก้ไข เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น และไฟล์หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร พร้อมลงนามรับรองสำนาถูกต้องทุกฉบับ ส่งทาง E-mail: cotmes.info@gmail.com เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ผู้สมัคร

           กรณี ผู้สมัครทำการสมัครไปแล้ว แต่ ผู้สมัครอัปโหลดไฟล์ประกอบการสมัครใดไม่ถูกต้อง ผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าระบบแก้ไขได้ทันที ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครให้เรียบร้อยก่อน หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วัน เมื่อ สถานะการสมัคร ขึ้นเป็น สถานะการสมัครไม่สมบูรณ์ แล้ว ให้ทำการอัปโหลดไฟล์ประกอบการสมัครแก้ไข (โดยผู้สมัครไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครซ้ำอีก) แล้วรอตรวจสอบสถานะการสมัครใหม่ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ก่อน 16.00 น. หาก สถานะการสมัคร ขึ้นเป็น สถานะการสมัครสมบูรณ์ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร 

          ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่มีสถานะการสมัครสมบูรณ์ ภายใน วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ก่อน 16.00 น. จะไม่มีสิทธิ์สอบ

 

 

การรับสมัครเข้าศึกษาและการจัดอันดับย่อย 

           – กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท)  เปิดรับสมัครเป็น 1 รหัส คือ รหัส กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ใน TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ในระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561

           – ผู้ที่สมัคร รหัส กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ในรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) สามารถเลือกอันดับย่อยใน รหัส กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ได้ตามความต้องการ ไม่เกิน 4 อันดับ คณะ/สาขา โดยจะเลือกสมัครหลักสูตรเดียวกันทั้ง 4 อันดับ เช่น เลือกสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้ง 4 อันดับ ก็ได้ หรือ เลือกคละหลักสูตรใน 4 อันดับ เช่น เลือกทั้งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คละกันใน 4 อันดับ ก็ได้

 

TCAS_adp-Full.006

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2 เรื่องหลักเกณฑ์การสมัครและสอบวิชาเฉพาะฯ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 7 เรื่องการปรับจำนวนการรับบุคคลเข้าศึกษาฯ ของ กสพท ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

           – Website : กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) คลิกที่นี่

 

P'Dome