โพสเมื่อ 06/06/2017 เวลา 6:36 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 10659

การรับเข้าศึกษาฯ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ปีการศึกษา 2561

 

กสพท 61 ภ

 

           กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ประกาศข้อมูลการรับนักศึกษาฯ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ปีการศึกษา 2561 ผ่านรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) มีรายละเอียดดังนี้

 

หลักสูตรที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

 

กสพท 61

 

 

เกณฑ์การคัดเลือก

กสพท 62

 

หมายเหตุ

           - ทั้ง 4 หลักสูตร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ใช้ องค์ประกอบการคัดเลือกเดียวกัน

           - ผู้ที่จะสมัคร กสพท ปีการศึกษา 2561 จะต้องใช้คะแนนวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 (สทศ. จัดสอบ 17-18 มีนาคม 2561) ในส่วนของ วิชาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ 1 และ วิชาคณิตศาสตร์ 2  อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะสมัคร กสพท ปีการศึกษา 2561 จะต้องใช้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 1 ไม่สามารถใช้ วิชาคณิตศาสตร์ 2 แทนได้

           - ผู้ที่จะสมัคร กสพท ปีการศึกษา 2561 จะต้องใช้คะแนนวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2561 (กสพท จัดสอบ 10 มีนาคม 2561) 

           - เกณฑ์คะแนน O-NET ขั้นต่ำ 60% หมายถึง เฉพาะนักเรียนที่เข้าสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560(สทศ. จัดสอบ 3-4 มีนาคม 2561) จะต้องทำ คะแนนรวม O-NET 5 วิชา(ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) ได้ไม่น้อยกว่า 300 คะแนน จาก 500 คะแนนเต็ม ทั้งนี้ กสพท จะไม่นำเกณฑ์ O-NET ขั้นต่ำ 60% มาใช้กับผู้สมัครที่เคยผ่านการสอบ O-NET ม.6 ในปีการศึกษาอื่น ๆ (หรือ เด็กซิ่ว)

 

 

การรับสมัครและการจัดอันดับย่อย 

           - กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท)  เปิดรับสมัครเป็น 1 รหัส คือ รหัส กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ในรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)

           - ผู้ที่สมัคร รหัส กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ในรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) สามารถเลือกอันดับย่อยใน รหัส กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ได้ตามความต้องการ ไม่เกิน 4 อันดับ คณะ/สาขา โดยจะเลือกสมัครหลักสูตรเดียวกันทั้ง 4 อันดับ เช่น เลือกสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้ง 4 อันดับ ก็ได้ หรือ เลือกคละหลักสูตรใน 4 อันดับ เช่น เลือกทั้งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คละกันใน 4 อันดับ ก็ได้

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด ประกาศการรับเข้าศึกษาฯ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

           - Website : กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) คลิกที่นี่

 

P'Dome