โพสเมื่อ 13/07/2017 เวลา 3:30 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 18886

การรับเข้าศึกษาฯ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ปีการศึกษา 2561

 

แถลงข่าวการรับเข้าศึกษาฯ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ปีการศึกษา 2561

 

 …………………………………………………………………………………

 

การรับเข้าศึกษาฯ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ปีการศึกษา 2561

 

           กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ประกาศข้อมูลการรับนักศึกษาฯ ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ปีการศึกษา 2561 ผ่านรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) มีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

กสพท 4

 

 

หลักสูตรที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

กสพท 2

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

กสพท 6

หมายเหตุ 

           - คุณสมบัติผู้สมัครข้อที่ 1.2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  รับนักเรียนหรือผู้สำเร็จการศึกษาทุกสายการเรียน 

             ขณะที่ หลักสูตรทันแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต รับเฉพาะนักเรียนหรือผู้สำเร็จการศึกษา สายวิทยาศาสตร์ หรือ เทียบเท่า

           - คุณสมบัติผู้สมัครข้อที่ 1.6 ผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในสถาบันการศึกษาของรัฐ (เช่น ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2,3  ในสถาบันการศึกษาของรัฐ) หากจะสมัคร กสพท ปีการศึกษา 2561 ต้องลาออกจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ก่อนวันที่ 15 กันยายน 2560

 

เกณฑ์การคัดเลือก

กสพท 1

 

หมายเหตุ

           - ทั้ง 4 หลักสูตร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ใช้ องค์ประกอบการคัดเลือกเดียวกัน

           - ผู้ที่จะสมัคร กสพท ปีการศึกษา 2561 จะต้องใช้คะแนนวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 (สทศ. จัดสอบ 17-18 มีนาคม 2561) ในส่วนของ วิชาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ 1 และ วิชาคณิตศาสตร์ 2  อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะสมัคร กสพท ปีการศึกษา 2561 จะต้องใช้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 1 ไม่สามารถใช้ วิชาคณิตศาสตร์ 2 แทนได้

           - ผู้ที่จะสมัคร กสพท ปีการศึกษา 2561 จะต้องใช้คะแนนวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2561 (กสพท จัดสอบ 10 มีนาคม 2561) โดยมี เนื้อหาการสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

เนื้อหา วิชาเฉพาะ กสพท

 

           - เกณฑ์คะแนน O-NET ขั้นต่ำ 60% หมายถึง เฉพาะนักเรียนที่เข้าสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560(สทศ. จัดสอบ 3-4 มีนาคม 2561) จะต้องทำ คะแนนรวม O-NET 5 วิชา(ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) ได้ไม่น้อยกว่า 300 คะแนน จาก 500 คะแนนเต็ม ทั้งนี้ กสพท จะไม่นำเกณฑ์ O-NET ขั้นต่ำ 60% มาใช้กับผู้สมัครที่เคยผ่านการสอบ O-NET ม.6 ในปีการศึกษาอื่น ๆ (หรือ เด็กซิ่ว)

          – ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2560 ที่ไม่สามารถนำผลคะแนน O-NET  ม.6 ปีการศึกษา 2560(สทศ. จัดสอบ 3-4 มีนาคม 2561) มาแสดงได้ กสพท จะนำผลการเรียนมาพิจารณาแทนเกณฑ์คะแนน O-NET ขั้นต่ำ 60% 

 

 

 

การรับสมัครและการจัดอันดับย่อย 

           - กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท)  เปิดรับสมัครเป็น 1 รหัส คือ รหัส กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ในรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)

           - ผู้ที่สมัคร รหัส กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ในรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) สามารถเลือกอันดับย่อยใน รหัส กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ได้ตามความต้องการ ไม่เกิน 4 อันดับ คณะ/สาขา โดยจะเลือกสมัครหลักสูตรเดียวกันทั้ง 4 อันดับ เช่น เลือกสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้ง 4 อันดับ ก็ได้ หรือ เลือกคละหลักสูตรใน 4 อันดับ เช่น เลือกทั้งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คละกันใน 4 อันดับ ก็ได้

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2 เรื่องหลักเกณฑ์การสมัครและสอบวิชาเฉพาะฯ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

           - Website : กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) คลิกที่นี่

 

P'Dome