โพสเมื่อ 25/06/2016 เวลา 12:30 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 148234

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561(TCAS)

 

ประกาศ ทปอ. TCAS

 

           วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Thai university Central Admission System ) ปีการศึกษา 2561 หรือเรียกชื่อย่อว่า “TCAS” จากข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 68 แห่ง รวมจำนวนรับทั้งสิ้น 278,644 คน โดยแยกเป็น

           การรับรอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio จำนวน 72,613 คน

           การรับรอบที่ 2 การรับแบบโควตา จำนวน 85,436 คน

           การรับรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน จำนวน 59,167 คน

           การรับรอบที่ 4 การรับแบบ Admissions จำนวน 35,836 คน

           การรับรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ จำนวน 26,042 คน 

            สามารถดูรายละเอียดการรับในแต่ละรอบของแต่ละสถาบัน ได้ที่ http://tcas61.cupt.net/

 

 

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561(TCAS)

 

             ทั้งนี้ตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 กำหนดให้

           1. การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามี 5 รอบ

           2. กำหนดการสอบปลายภาคสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2560 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และสำหรับการสอบปลายภาคการศึกษาถัดไป กำหนดให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ที่สามของเดือนกุมภาพันธ์

           3. กำหนดการสอบอื่น ๆ กำหนดดังนี้

           การสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 สอบ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561 และในปีการศึกษาถัดไปกำหนดสอบวันเสาร์-อาทิตย์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์

           การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 สอบ 3-4 มีนาคม 2561 และในปีการศึกษาถัดไปกำหนดสอบวันเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือนมีนาคม

           การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 สอบ 17-18 มีนาคม 2561 และในปีการศึกษาถัดไปกำหนดสอบวันเสาร์-อาทิตย์ที่สามของเดือนมีนาคม

           4. นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์คนละ 1 สิทธิ์ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง นักเรียนสามารถสมัครได้หลายสาขาวิชา หลายรอบ ตามความต้องการ แต่เมื่อตัดสินใจเลือกแล้วจะถูกตัดสิทธิ์จากการสมัครรอบถัดไป หากต้องการสมัครรอบถัดไปต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน และต้องทำในระยะเวลาที่กำหนด และต้องมีเอกสารการรับรองการสละสิทธิ์จากสถาบันอุดมศึกษาด้วย

           5. เมื่อถึงกำหนดเวลาในการส่งข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าสู่ระบบเคลียริงเฮาส์ สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดที่อยู่ในสังกัดหรือในกำกับของกระทรวงศึกษาธืการ (ยกเว้นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) ที่รับนักศึกษาแล้ว จะต้องส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ของผู้สมัครก่อนที่จะมีการรับสมัครในรอบถัดไป

           6. สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดรวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่รับนักศึกษาเข้าศึกษาแล้ว จะต้องส่งรายชื่อพร้อมจำนวนของนักศึกษาเข้าสู่ระบบกลางของประเทศทั้งหมด เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศ

           7. กระทรวงศึกษาธิการ/สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือให้สถานศึกษาที่เป็นสนามสอบไม่จัดกิจกรรมอื่นตรงกับวันสอบ และให้บุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติงานเป็นกรรมการคุมสอบหรือกรรมการประจำสนามสอบอื่นๆ และอนุญาตให้บุคลากรของสถาน ศึกษาที่ไม่ได้จัดเป็นสนามสอบ สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามสอบต่าง ๆ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้

           8. ให้สถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการออกประกาศหรือหลักเกณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้

 

 

 

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561(TCAS)

 

20170625162516

 

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียน

 

20170626193659

 

 

สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย

การรับสมัครและการคักเลือก : สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งดำเนินการรับสมัครและประมวลคัดเลือก

เกณฑ์การคัดเลือก : แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) คุณสมบัติของผู้สมัครและการสอบสัมภาษณ์ ไม่มีการสอบข้อเขียน

 

 

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ที่มีการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ

 

2017062781659

 

สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ หรือภาคโควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่าง ๆ และโควตา 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ไม่ใช่การรับทั่วประเทศ)

การรับสมัครและการคักเลือก : สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งดำเนินการรับสมัครและประมวลคัดเลือก

เกณฑ์การคัดเลือกใช้คะแนน : O-NET , GAT/PAT ,9 วิชาสามัญ,ข้อสอบวิชาเฉพาะ 

 

 

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

 

20170627204802

 

สำหรับนักเรียนทั่วไป โครงการ กสพท และโครงการอื่น ๆ 

การรับสมัครและการคักเลือก : ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร แต่ละสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการประมวลคัดเลือก นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ 

เกณฑ์การคัดเลือกใช้คะแนน : O-NET , GAT/PAT ,9 วิชาสามัญ,ข้อสอบวิชาเฉพาะ แต่ละสถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระของตนเอง

 

 

รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions

 

20170626193751

 

 

สำหรับนักเรียนทั่วไป

การรับสมัครและการคักเลือก : ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัครและประมวลผลคัดเลือก นักเรียนสามารถสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ

เกณฑ์การคัดเลือกใช้คะแนน : GPAX ,O-NET ,GAT/PAT

 

 

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

 

20170626193817

 

สถาบันอุดมศึกษาเปิดรับตรงเพิ่มเติมได้เองอิสระ เปิดรับสมัครและดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2561

 

 

P'Dome