โพสเมื่อ 29/12/2016 เวลา 10:40 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 4829

โครงการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560

 

โครงการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560

 

             คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 (โดยวิธีรับตรงกรณีพิเศษ) รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

โครงการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560

 

จำนวนที่รับ

             – หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ จำนวน 30 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

             – สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

             – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.00

             – หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร น้อยกว่า 3.00 แต่ไม่น้อยกว่า 2.50 ต้องมีใบรับรองว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะจากผู้อำนวยการโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษา

 

เกณฑ์การคัดเลือก

             – การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

โครงการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – Website : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกที่นี่ 

 

P'Dome