โพสเมื่อ 19/04/2018 เวลา 12:57 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2576

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561

 

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

จำนวนที่รับ

            เปิดรับ 15 คณะ จำนวน 2,150 คน

           – คณะวิศวกรรมศาสตร์

           – คณะวิทยาศาสตร์

           – คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

           – คณะพยาบาลศาสตร์

           – คณะมนุษยศาสตร์

           – คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

           – คณะศึกษาศาสตร์

           – คณะพลศึกษา

           – คณะกายภาพบำบัด

           – คณะเศรษฐศาสตร์

           – คณะสังคมศาสตร์

           – วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

           – วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

           – วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

           – คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

            – ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า ตามที่หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด

            – กำหนด ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ (GPA) ตลอดหลักสูตร(6 ภาคเรียน) ในหลักสูตร/สาขาวิชาที่กำหนด

            – กำหนด แผนการเรียน ในหลักสูตร/สาขาวิชาที่กำหนด

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – คะแนนสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 24-27  กุมภาพันธ์ 2561) เท่านั้น

           – คะแนนสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2561) เท่านั้น

           – คะแนนสอบ O-NET

 

การเลือกเลือกรหัสคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย

             – สมัครเลือก 4 รหัสคณะ/สาขา /มหาวิทยาลัย แบบไม่จัดอันดับ ผ่านทาง TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ระหว่าง วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ดู ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561  คลิกที่นี่   

           – Website : ระบบรับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คลิกที่นี่

           – Website :  TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่ 

 

P'Dome