โพสเมื่อ 16/08/2017 เวลา 1:41 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 4657

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561

 

            มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คณะ/สาขา และจำนวนที่เปิดรับ

             – เปิดรับ 9 คณะ รวม 1,987  คน

                คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จำนวน 65 คน

                คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 60 คน

                คณะโบราณคดี จำนวน 145 คน

                คณะอักษรศาสตร์ จำนวน 235 คน

                คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 315 คน

                คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 90 คน

                คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 285 คน

                คณะดุริยางคศาสตร์ จำนวน 47 คน

                คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 130 คน

                คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 495  คน

                วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 120 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – รับ นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2560 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า ตามที่คณะหรือสาขาวิชาที่กำหนด

           – กำหนด ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ (GPA) ตลอดหลักสูตร(6 ภาคเรียน) และ กำหนด แผนการเรียน ในคณะหรือสาขาวิชาที่กำหนด

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – คะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2561) เท่านั้น

           – คะแนนทดสอบ GAT/PAT ที่ยังมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบ

           – คะแนนทดสอบ O-NET

           – คะแนน วิชาเฉพาะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดสอบ ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 

 

การเลือกเลือกรหัสคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย

             – สมัครเลือก 4 รหัสคณะ/สาขา /มหาวิทยาลัย แบบไม่จัดอันดับ ผ่านทาง TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ระหว่าง วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ดู ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

พี่โดมแนะน้อง

            – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่  (อัปเดต ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561) 

            – ดาวน์โหลด ประกาศเปลี่ยนแปลงระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่  (อัปเดต ณ วันที่  2 พฤษภาคม 2561) 

            – ดาวน์โหลด เกณฑ์การคัดเลือก (ไฟล์ .zip)  คลิกที่นี่  (อัปเดต ณ วันที่  2 พฤษภาคม 2561) 

            – Website : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่ 

            – Website :  TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่

 

P'Dome