โพสเมื่อ 25/04/2018 เวลา 6:17 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1200

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2561

 

           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

จำนวนที่รับ

           เปิดรับ 13 คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์ รวม 2,397 คน

            – คณะครุศาสตร์

            – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

            – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

            – คณะศิลปกรรมศาสตร์

            – คณะวิทยาการจัดการ

            – วิทยาลัยนานาชาติ

            – วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

            – วิทยาลัยการภาพยนต์ สื่อสารการแสดง และสื่อใหม่

            – วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

            – วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

            – ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

            – ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด

           – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร(GPAX 6 ภาคเรียน) ตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด

           – มีสายการเรียนและคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร(GPAX 6 ภาคเรียน) 

           – ผลคะแนน O-NET หรือ V-NET

           – ผลคะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561) เท่านั้น

           – การสอบวิชาเฉพาะทาง (ในวันสอบสัมภาษณ์)

 

การเลือกเลือกรหัสคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย

             – สมัครเลือก 4 รหัสคณะ/สาขา /มหาวิทยาลัย แบบไม่จัดอันดับ ผ่านทาง TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ระหว่าง วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ดู ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด คุณสมบัติผู้สมัคร จำนวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือก คลิกที่นี่

           – Website : ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คลิกที่นี่

           – Website : TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่

 

P'Dome