โพสเมื่อ 03/07/2016 เวลา 1:58 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 13062

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

 

            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ช่วงที่ 1

 

กำหนดการคัดเลือก

            วันที่ 1-10 สิงหาคม 2559 นักเรียนดำเนินการสมัคร ทาง http://www.reg.cmu.ac.th โดยชำระเงินผ่านธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา และส่งใบสมัคร , หลักฐานการชำระเงิน, เอกสาร/หลักฐาน ตามที่คณะกำหนด ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            เฉพาะคณะแพทยศาสตร์ (รหัส 1010701-1010702) 

             – วันที่ 16 กันยายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ / ทดสอบความพร้อม

             – วันที่ 24 กันยายน 2559 สอบความรู้ทางวิทยศาสตร์และคณิตศาสตร์ / ทดสอบความพร้อมฯ

             – วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์

             – วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายฯ ณ คณะแพทยศาสตร์

           เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รหัส 1061701-1061702) 

            – วันที่ 16 กันยายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการทดสอบเชิงปฏิบัติการ (workshop)

            – วันที่ 24-25 กันยายน 2559 ทดสอบเชิงวิชาการและทดสอบปฏิบัติการ (workshop) ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

            – วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์

            – วันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 ยืนยันเข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 (ยกเว้นอันดับสำรอง)

            – วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559 ยืนยันเข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (เฉพาะอันดับสำรอง)

            – วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

            วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

            วันที่ 21-28 เมษายน 2560 รับรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบรับตรงผ่าน (Clearing House) ทาง http://www.reg.cmu.ac.th

            วันที่ 25-28 เมษายน 2560 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแจ้งยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่าน(Clearing House)ทาง http:// www.cuas.or.th ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)

            วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            กรกฎาคม 2559 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 

คณะที่เปิดรับ

            – โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (คณะมนุษยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

            – โครงการเด็กดีมีที่เรียน (คณะมนุษยศาสตร์ ) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

            – โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน (คณะมนุษยศาสตร์ ) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

            – โครงการนักคิดเพื่อสังคม (คณะมนุษยศาสตร์ ) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

            – โครงการส่งเสริมนักเขียนและกวีล้านนา (คณะมนุษยศาสตร์ ) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

            – โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

            – กำลังศึกษา ม.6

            – มีคุณสมบัติ ตามที่แต่ละคณะ/สาขากำหนด

            – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ตามที่แต่ละคณะ/สาขากำหนด

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามที่แต่ละคณะกำหนด

          – คะแนนสอบสัมภาษณ์ หรือ คะแนนทางวิชาการที่คณะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ

 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ช่วงที่ 2

 

กำหนดการคัดเลือก

            วันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 สอบ GAT / PAT ครั้งที่ 1/2560 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติฯ เพื่อใช้คะแนนประกอบการคัดเลือก

            วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ประกาศผลคะแนน GAT / PAT ครั้งที่ 1/2560

            วันที่ 16-22 ธันวาคม 2559 นักเรียนดำเนินการสมัคร ทาง http://www.reg.cmu.ac.th โดยชำระเงินผ่านธนาคาร ไทยพาณิชย์ ทุกสาขา และส่งใบสมัคร , หลักฐานการชำระเงิน , เอกสาร , Portfolio ตามที่คณะกำหนด ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และหรือทดสอบทางวิชาการของคณะ

            วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 – สอบสัมภาษณ์ และ/หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการตามที่คณะกำหนด ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก – ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

            วันที่ 10 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

            วันที่ 21-28 เมษายน 2560 รับรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบรับตรงผ่าน (Clearing House) ทาง http://www.reg.cmu.ac.th

            วันที่ 25-28 เมษายน 2560 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแจ้งยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่าน(Clearing House)ทาง http:// www.cuas.or.th ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)

            วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            กรกฎาคม 2560 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 

คณะที่เปิดรับ

            – โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (คณะวิจิตรศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะการสื่อสารมวลชน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 

            – โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาระดับชาติ โดยวิธีรับตรงแบบพิเศษ (คณะมนุษยศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  คณะนิติศาสตร์) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 

            – โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.) (คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 

            – โครงการเด็กดีมีที่เรียน (คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 

            – โครงการพิเศษสำหรับนักเรียนพิการ (คณะมนุษยศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  คณะนิติศาสตร์) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 

            – โครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการฯ (คณะสังคมศาสตร์ ) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 

            – โครงการสังคมศาสตร์เพื่อสังคม (คณะสังคมศาสตร์ ) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 

            – โครงการวิศวะสู่ชุมชน (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 

            – โครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน (คณะเกษตรศาสตร์) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

            – โครงการทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ (คณะเกษตรศาสตร์) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

            – โครงการช้างเผือก (คณะเศรษฐศาสตร์) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

            – โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม (คณะการสื่อสารมวลชน) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 

            – โครงการสื่อสารกระจายโอกาส (คณะการสื่อสารมวลชน) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 

            – โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน (คณะการสื่อสารมวลชน) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 

            – โครงการผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

            – กำลังศึกษา ม.6

            – มีคุณสมบัติ ตามที่แต่ละคณะ/สาขากำหนด

            – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ตามที่แต่ละคณะ/สาขากำหนด

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามที่แต่ละคณะกำหนด

           – สอบสัมภาษณ์ หรือ ทดสอบทางวิชาการอื่น ๆ ตามที่แต่ละคณะกำหนด

           – พิจารณาจากผลคะแนนการสอบ GAT / PAT ตามเกณฑ์ที่แต่ละคณะกำหนด

 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ช่วงที่ 3 

กำหนดการคัดเลือก

            วันที่ 24-25 ธันวาคม 2559 สอบวิชาสามัญ 9 วิชา ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติฯ เพื่อใช้คะแนนประกอบการคัดเลือกนักเรียน

            วันที่ 25 มกราคม 2560 ประกาศผลคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา

            วันที่ 26 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนดำเนินการสมัคร ทาง http://www.reg.cmu.ac.th โดยชำระเงินผ่านธนาคาร ไทยพาณิชย์ ทุกสาขา และส่งใบสมัคร , หลักฐานการชำระเงิน , เอกสาร , Portfolio ตาม ที่คณะกำหนด ให้สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เฉพาะโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถทางการกีฬา

            วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 สอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถทางการกีฬา ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            วันที่ 14 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และหรือทดสอบทางวิชาการของคณะ

            วันที่ 25-26 มีนาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ และ/หรือทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการตามที่คณะกำหนด ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก , ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

            วันที่ 4 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

            วันที่ 21-28 เมษายน 2560 รับรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบรับตรงผ่าน (Clearing House) ทาง http://www.reg.cmu.ac.th

            วันที่ 25-28 เมษายน 2560 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแจ้งยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่าน(Clearing House)ทาง http:// www.cuas.or.th ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)

            วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            กรกฎาคม 2560 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 

คณะที่เปิดรับ

            – โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (คณะเทคนิคการแพทย์) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

            – โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.) (คณะเทคนิคการแพทย์ ) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

            – โครงการเด็กดีมีที่เรียน (คณะเทคนิคการแพทย์ ) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

            – โครงการรับนักศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา (คณะมนุษยศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  คณะนิติศาสตร์) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

            – กำลังศึกษา ม.6

            – มีคุณสมบัติ ตามที่แต่ละคณะ/สาขากำหนด

            – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ตามที่แต่ละคณะ/สาขากำหนด

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามที่แต่ละคณะกำหนด

           – สอบสัมภาษณ์ หรือ ทดสอบทางวิชาการอื่น ๆ ตามที่แต่ละคณะกำหนด

           –  พิจารณาจากผลคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา ของ สทศ.

 

 

พี่โดมแนะน้อง

         – โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับนักเรียน ม.6 จากทั่วประเทศ

         – Website :  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกที่นี่   

         – Website :  สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกที่นี่  

 

P'Dome