โพสเมื่อ 07/03/2017 เวลา 3:56 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 7564

โครงการพิเศษ หลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

โครงการพิเศษ หลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการพิเศษ หลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

          – รับสมัครทางไปรษณีย์ : วันที่ 1 พฤษภาคม – วันที่ 6 มิถุนายน 2560

          – รับสมัครด้วยตนเอง : วันที่ 7-20 มิถุนายน 2560 (เวลา 09.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)

          – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27 มิถุนายน  2560

          – สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 29 มิถุนายน  2560

          – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 5 กรกฎาคม  2560

          – ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 7 กรกฎาคม  2560

 

จำนวนที่เปิดรับ

           – หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาการวิจัยทางสังคม จำนวน 120 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – สําเร็จการศึกษา ม. 6 หรือเทียบเท่า

           – มีผลการเรียนเฉลียสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.50

           – กรณีนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมปลายหรือเทียบเท่าจากต่างประเทศ ต้องมีผลการสอบ GED, ประกาศนียบัตร Main High School Equivalency Diploma พร้อม Transcript และเอกสารต่าง ๆ จากต่างประเทศ

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร(GPAX)

           – ผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558-2559  จำนวน 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ 

           – ผลคะแนน GAT (ผลคะแนนที่ดีที่สุด ระหว่าง GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 – 2/2560)

           – คะแนนสอบสัมภาษณ์

 

พี่โดมแนะน้อง

           – โครงการพิเศษ หลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน

           – ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉลี่ย ปีการศึกษาละประมาณ 75,000 บาท และเฉพาะชั้นปีที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) เพิ่มค่าปฏิบัติการภาคสนามต่างประเทศอีก 50,000 บาท

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – ดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่  

           – Website : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่ 

 

P'Dome