โพสเมื่อ 07/03/2017 เวลา 3:56 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 7362

โครงการพิเศษ หลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

โครงการพิเศษ หลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการพิเศษ หลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

          - รับสมัครทางไปรษณีย์ : วันที่ 1 พฤษภาคม – วันที่ 6 มิถุนายน 2560

          - รับสมัครด้วยตนเอง : วันที่ 7-20 มิถุนายน 2560 (เวลา 09.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)

          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27 มิถุนายน  2560

          - สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 29 มิถุนายน  2560

          – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 5 กรกฎาคม  2560

          – ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 7 กรกฎาคม  2560

 

จำนวนที่เปิดรับ

           - หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาการวิจัยทางสังคม จำนวน 120 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - สําเร็จการศึกษา ม. 6 หรือเทียบเท่า

           - มีผลการเรียนเฉลียสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.50

           - กรณีนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมปลายหรือเทียบเท่าจากต่างประเทศ ต้องมีผลการสอบ GED, ประกาศนียบัตร Main High School Equivalency Diploma พร้อม Transcript และเอกสารต่าง ๆ จากต่างประเทศ

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร(GPAX)

           - ผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558-2559  จำนวน 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ 

           - ผลคะแนน GAT (ผลคะแนนที่ดีที่สุด ระหว่าง GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 – 2/2560)

           - คะแนนสอบสัมภาษณ์

 

พี่โดมแนะน้อง

           - โครงการพิเศษ หลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน

           - ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉลี่ย ปีการศึกษาละประมาณ 75,000 บาท และเฉพาะชั้นปีที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) เพิ่มค่าปฏิบัติการภาคสนามต่างประเทศอีก 50,000 บาท

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - ดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่  

           - Website : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่ 

 

P'Dome