โพสเมื่อ 06/01/2017 เวลา 2:18 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 3492

โครงการนักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

โครงการนักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการนักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

          - ซื้อใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง : วันที่ 24– 28 เมษายน 2560 ณ งานบริการการศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 13  มิถุนายน 2560

          - สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 23  มิถุนายน 2560

          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 23  มิถุนายน 2560

          - รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต : วันที่ 23  มิถุนายน 2560

 

สาขาและจำนวนที่เปิดรับ

           เลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา

           - สาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 4 คน

           - สาขาวิชาภูมิศาสตร์ จำนวน 4 คน

           - สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 4 คน

           - สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จำนวน 4 คน

           - สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 4 คน

           - สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำนวน 4 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร(GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00

           - เฉพาะผู้สมัคร สาขาวิชาจิตวิทยา และ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ต้องเรียนสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

           - นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร สมัครได้เฉพาะสาขาวิชาประวัติศาสตร์เท่านั้น

           - ต้องมีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 16 คะแนน

           - เป็นผู้มีผลงานทางด้างสังคม เช่น การนำกลุ่มหรืรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การต่อต้านอบายมุข และการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ หรือ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ทั้งนี้ไม่รวมกิจกรรมที่นำไปสู่การเผชิญหน้าและความขัดแย้งทางการเมืองระดับชาติและท้องถิ่น โดยผลงานที่ปฏิบัติต้องได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ โดยผู้นำท้องถิ่น ทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ หรือหนังสือรับรองจากอาจารย์ หรือข่าวผลงานจากสื่อสิ่งพิมพ์ โดยนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร

 

เกณฑ์การคัดเลือก

 %e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - โครงการนักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน

          - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

          - Website : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิกที่นี่ 

 

P'Dome