โพสเมื่อ 16/09/2016 เวลา 2:17 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 8321

ทุนรัฐบาล ประจำปี 2560 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาต่อ ป.ตรี-โท-เอก ในต่างประเทศ)

 

ทุนรัฐบาล ประจำปี 2560 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาต่อ ป.ตรี-โท-เอก ในต่างประเทศ)

 

           สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับ ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก ในต่างประเทศ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ประเภททุนและจำนวนที่รับ

           – ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน

           – ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 57 ทุน 

           – ทุนกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน

           – ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 3 ทุน

           – ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 1 ทุน

 

กำหนดการคัดเลือก

ทุนรัฐบาล ประจำปี 2560 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาต่อ ป.ตรี-โท-เอก ในต่างประเทศ)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – อายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 28 กันยายน 2559 

           – กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2559 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่น ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกวา 3.50 และเมื่อสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกวา 3.50

           – ไม่สอบตกในวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับ ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) คลิกที่นี่

 

 

P'Dome