โพสเมื่อ 06/03/2017 เวลา 12:45 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1216

รับตรง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

รับตรง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

          คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

โครงการรับตรง

กำหนดการคัดเลือก

วิทยา ศึกษา 1

 

จำนวนที่รับ

           – หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 20 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – กำลังศึกษา ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – ผลคะแนน GAT/PAT (คะแนนที่ยังไม่หมดอายุ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

วิทยา ศึกษา 3

 
 

โครงการโควตา

 

กำหนดการคัดเลือก

วิทยา ศึกษา 2 

 

จำนวนที่รับ

           – หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 10 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

           – กำลังศึกษา ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากโรงเรียน 36 โรงเรียนที่กำหนด

           – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

           – มีผลการเรียนวิชาฟิสิกส์เฉลี่ยสะสม(GPA) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

           – ผลการเรียนวิชาฟิสิกส์เฉลี่ยสะสม(GPA) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

           – ผลคะแนน PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู (คะแนนที่ยังไม่หมดอายุ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด ใบสมัครรับตรง คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด ใบสมัครโควตา คลิกที่นี่

           – Website : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คลิกที่นี่

           – Website : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คลิกที่นี่  

 

P'Dome