โพสเมื่อ 23/02/2018 เวลา 1:17 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 10432

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ GAT/PAT O-NET และ 9 วิชาสามัญ

 

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ GAT/PAT O-NET  และ 9 วิชาสามัญ

 

             ระเบียบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ว่าด้วย แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทดสอบ คลิกที่นี่  

             ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

              ข้อที่ 1 ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุ แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ และวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ

              ข้อที่ 2 ห้ามขีดเขียน หรือทำเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ไว้ในบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย หรือตัวผู้เข้าสอบ หรือสิ่งอื่นใดที่ผู้เข้าสอบนำติดตัวเข้าห้องสอบ ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ

              ข้อที่ 3 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลากำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบทุกคนออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ หากมีเหตุจำเป็นระหว่างการสอบ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งกรรมการคุมสอบทราบ และให้กรรมการคุมสอบพิจารณาดำเนินการตามเหตุจำเป็นเป็นรายกรณี

              ข้อที่ 4 อนุญาตให้นำเฉพาะบัตรที่แสดงตนต่อกรรมการคุมสอบ ปากกาลูกลื่น ดินสอดำที่มีความเข้ม 2B  กบเหลาดินสอ และยางลบเข้าห้องสอบได้เท่านั้น ทั้งนี้เว้นแต่สถาบันจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

              ข้อที่ 5 ห้ามเปิดหรือทำแบบทดสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปิดแบบทดสอบได้ และให้ผู้เข้าสอบทุกคนอ่านคำอธิบายในแบบทดสอบอย่างละเอียดและรอบคอบ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแบบทดสอบแต่ละวิชาอย่างเคร่งครัด

              ข้อที่ 6 การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคำตอบ ต้องปฏิบัติดังนี้

              6.1 การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคำตอบ จะต้องระบายให้ดำเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลมหรือใช้เครื่องหมายอื่นไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอดำที่มีความเข้ม 2B เท่านั้น

              6.2 กระดาษคำตอบจะต้องสะอาดปราศจากรอยขีดเขียนหรือเครื่องหมายใด ๆ เนื่องจากเครื่องตรวจกระดาษคำตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ผู้เข้าสอบระบายเท่านั้น สทศ. จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่ไม่ปรากฎหรือไม่ประกาศผลการสอบ หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในข้อนี้

             ข้อที่ 7 ห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นการทุจริตหรือส่อทุจริตในการทดสอบ หากผู้เข้าสอบกระทำการต่อไปนี้จะถือว่าเป็นการทุจริตในการทดสอบ

              7.1  การพูด ถาม บอก หรือดูคำตอบซึ่งกันและกัน  หรือแสดงอาณัติสัญญาณ หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันส่อไปในทางไม่สุจริต

              7.2  นำอุปกรณ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตมาใช้ในการสอบ ซึ่งหมายรวมถึงการนำอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้ามาในห้องสอบด้วย

              7.3  นำหนังสือ ตำรา พจนานุกรม หรือเอกสารใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในห้องสอบ 

             ข้อที่ 8 ขณะหมดเวลาสอบ ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะได้เก็บกระดาษคําตอบและแบบทดสอบของผู้เข้าสอบนั้นไปจากโต๊ะที่นั่งสอบ และอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ

             ข้อที่ 9  ห้ามผู้เข้าสอบนำแบบทดสอบและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

             ข้อที่ 10 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักศึกษาหรือแต่งกายสุภาพตามประเพณีนิยม

 

 

พี่โดมแนะน้อง

          – ผู้มีสิทธิ์สอบ GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ ต้องเข้าสอบในรายวิชาที่ต้องใช้คะแนนเป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกของโควตา รับตรงร่วมกัน และแอดมิชชัน โดยรายวิชา GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ ที่เข้าสอบ เมื่อประกาศผลจะมีผลคะแนนสอบ

            ส่วนรายวิชา GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ ที่ผู้มีสิทธิ์สอบสมัครเผื่อสอบไว้ แต่ไม่ได้ใช้เป็นองค์ประกอบองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกของโควตา รับตรงร่วมกัน และแอดมิชชัน จะเข้าสอบหรือไม่เข้าสอบก็ได้ เมื่อประกาศผลจะแสดงผลว่า “ขาดสอบ” ในรายวิชาที่ไม่เข้าสอบ

            ผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET ต้องเข้าสอบในทุกรายวิชาให้ครบทั้ง 5 รายวิชา O-NET ม.6 

          – บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบเพียงแค่ capture รูปภาพหน้าจอเก็บไว้ โดยไม่ต้อง Print ออกมาก็ได้ หรือเพียงแค่ save เป็น PDF โดยไม่ต้อง Print ออกมาก็ได้ หรือจะ Print สี หรือ ขาวดำ ออกมาก็ได้ บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ ไม่ใช่เอกสารสำหรับแสดงตนเข้าห้องสอบ ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ ไม่ Print ก็สามารถเข้าสอบได้ เป็นเพียงบัตรแสดงข้อมูลให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบของตนเองเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ที่สนามสอบจะมีประกาศ ข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบของผู้มีสิทธิ์สอบทุกคน เช่นกัน

          – ผู้มีสิทธิ์สอบสามารถขีดเขียนลงใน แบบทดสอบ ได้ แต่ห้ามขีดเขียนลงในกระดาษคำตอบ กระดาษคำตอบจะต้องสะอาดปราศจากรอยขีดเขียนหรือเครื่องหมายใด

          – ปากกา ที่อนุญาตให้ผู้มีสิทธิ์สอบนำเข้าห้องสอบ เป็น ปากกาลูกลื่น สีน้ำเงินหรือสีดำ

            สำหรับปากกาที่ใช้เขียนลงในกระดาษคำตอบ จะต้องเป็น ปากกาชนิดหมึกไม่ซึม จะเป็น ปากกาหมึกสีน้ำเงินหรือปากกาหมึกสีดำ ก็ได้

            สำหรับรายวิชา PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุญาตให้ผู้มีสิทธิ์สอบนำ ปากกาเขียนลายเส้น เข้าห้องสอบได้

          – กรณีของ ปากกาไฮไลท์ เนื่องจากแต่ละศูนย์สอบ/สนามสอบ มีข้อปฏิบัติที่แตกต่างกัน มีทั้งที่อนุญาตให้นำไปใช้ห้องสอบและไม่อนุญาตให้นำไปใช้ห้องสอบ เพราะฉะนั้นขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบที่มีความประสงค์จะใช้ปากกาไฮไลท์ให้นำไปก่อน หากกรรมการคุมสอบในห้องสอบนั้นไม่ประกาศห้าม ผู้มีสิทธิ์สอบก็สามารถใช้ปากกาไฮไลท์ได้

          – ดินสอดำที่มีความเข้ม 2B ที่อนุญาตให้ผู้มีสิทธิ์สอบนำเข้าห้องสอบ หมายถึง ดินสอดำที่มีความเข้มตั้งแต่ 2B ขึ้นไป จะเป็นดินสอประเภทใดก็ได้ ดินสอไม้ ดินสอกด หรือดินสอเปลี่ยนไส้ เป็นต้น ตามความถนัดของผู้มีสิทธิ์สอบ

            สำหรับรายวิชา PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุญาตให้ผู้มีสิทธิ์สอบนำ ดินสอเขียนลายเส้น เข้าห้องสอบได้

          – อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบได้ ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาเพื่อใช้ดูเวลาเท่านั้น เช่น นาฬิกาหน้าปัดแบบเข็ม ส่วน นาฬิกาหน้าปัดดิจิตอล เป็น ดุลยนิจของกรรมการคุมสอบ ในแต่ละศูนย์สอบ/สนามสอบ สำหรับ นาฬิกาที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ คือ “นาฬิกาที่ใช้คำนวณได้ถ่ายรูปได้” 

          – อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น หน้ากากอนามัย ยาดม พิมเสน ยาประจำตัว ยาอมแก้เจ็บคอ/แก้ไอ เป็นต้น เป็น ดุลยนิจของกรรมการคุมสอบ ในแต่ละศูนย์สอบ/สนามสอบ เพราะฉะนั้นขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบที่มีความประสงค์จะใช้ให้นำไปก่อน หากกรรมการคุมสอบในห้องสอบนั้นไม่ประกาศห้าม ผู้มีสิทธิ์สอบก็สามารถใช้ได้

          – กระเป๋าของผู้มีสิทธิ์สอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำติดตัวเข้าห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบจึงต้องวางกระเป๋าไว้นอกห้องสอบ ทั้งนี้ สทศ. จะไม่รับผิดชอบใด ๆ กรณีทรัพย์สินมีค่าของผู้มีสิทธิ์สอบสูญหาย แต่ใบบางกรณีกรรมการคุมสอบจะอนุญาตให้ผู้มีสิทธิ์สอบนำไปวางรวมกันไว้ในห้องสอบบริเวณด้านหน้า

          – ผู้มีสิทธิ์สอบที่เป็นผู้กำลังศึกษา ม.6 ต้องแต่งกายด้วย เครื่องแบบนักเรียน เท่านั้น

            ผู้มีสิทธิ์สอบที่เป็นผู้กำลังศึกษาเทียบเท่า เช่น ปวช. กศน. ต้องแต่งกายด้วย เครื่องแบบนักศึกษา เครื่องแบบสถาบัน หรือแต่งกายสุภาพ(สุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว กางเกงขายาวแบบราชการไม่พับปลายขา ทําด้วยผ้าสีดําเกลี้ยง สีกรมท่า สุภาพสตรีสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรงทําด้วยผ้าสีดํา) ก็ได้

            ผู้มีสิทธิ์สอบที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า จะแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักศึกษา หรือแต่งกายสุภาพ(สุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว กางเกงขายาวแบบราชการไม่พับปลายขา ทําด้วยผ้าสีดําเกลี้ยง สีกรมท่า สุภาพสตรีสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว กระโปรงทําด้วยผ้าสีดำ) ก็ได้

            ผู้มีสิทธิ์สอบที่เป็นบุคคลทั่วไป แต่งกายสุภาพ สุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว กางเกงขายาวแบบราชการไม่พับปลายขา ทําด้วยผ้าสีดําเกลี้ยง สีกรมท่า สุภาพสตรีสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว กระโปรงทําด้วยผ้าสีดํา

            ห้ามผู้เข้าสอบสวมรองเท้าแตะ  ห้ามผู้เข้าสอบสวมกางเกงยีนส์ ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อคลุม เข้าไปในห้องสอบ

 

 

หลักฐานที่ใช้แสดงตนเข้าห้องสอบ

หลักฐานที่ใช้แสดงตนเข้าห้องสอบ

 

 

อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

 

P'Dome