โพสเมื่อ 22/12/2016 เวลา 7:22 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 12670

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560

 

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560

 

             สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ออกประกาศเรื่อง ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

              ข้อที่ 1 ในการสอบทุกวิชา ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุแสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ และวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ

              ข้อที่ 2 ห้ามขีดเขียน หรือทำเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ไว้ในบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย หรือตัวผู้เข้าสอบ หรือสิ่งอื่นใดที่ผู้เข้าสอบนำติดตัวเข้าห้องสอบ ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ

              ข้อที่ 3 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลากำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาทีและไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบทุกคนออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ หากมีเหตุจำเป็นระหว่างการสอบ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งกรรมการคุมสอบทราบ และให้กรรมการคุมสอบพิจารณาดำเนินการตามเหตุจำเป็นเป็นรายกรณี

              ข้อที่ 4 อนุญาตให้นำเฉพาะปากกา ดินสอดำ 2B ขึ้นไป กบเหลาดินสอ และยางลบเข้าห้องสอบได้เท่านั้น โดยห้ามนำกล่องใส่อุปกรณ์เข้าห้องสอบ ห้ามนำกระดาษใด ๆ วิทยุติดตามตัว โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารใด ๆ อุปกรณ์ที่สามารถบันทึกภาพหรือเสียงได้ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ช่วยคิดคำนวณ นาฬิกาที่ใช้คำนวณได้ถ่ายรูปได้ กล้องถ่ายรูป ไม้บรรัดที่มีสูตรต่าง ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

              ข้อที่ 5 ห้ามเปิดหรือทำแบบทดสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปิดแบบทดสอบได้ และให้ผู้เข้าสอบทุกคนอ่านคำอธิบายในแบบทดสอบอย่างละเอียดและรอบคอบ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแบบทดสอบแต่ละวิชาอย่างเคร่งครัด

              ข้อที่ 6 การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคำตอบ ต้องปฏิบัติดังนี้

              6.1 การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคำตอบ จะต้องระบายให้ดำเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลมหรือใช้เครื่องหมายอื่นไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอดำที่มีความเข้ม 2B ขึ้นไปเท่านั้น จะใช้ดินสอที่จางกว่ากำหนดหรือใช้ดินสอสีอื่นไม่ได้ หรือปากกาไม่ได้

              6.2 กระดาษคำตอบจะต้องสะอาดปราศจากรอยขีดเขียนหรือเครื่องหมายใด ในกรณีที่ต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงกลมใหม่ 

             เครื่องตรวจกระดาษคำตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ผู้เข้าสอบระบายเท่านั้น สทศ. จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคำตอบของเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในข้อนี้

             ข้อที่ 7 ห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นการทุจริตในการสอบ ถ้ามีการทุจริต หรือมีเหตุสงสัยว่าทุจริตไม่ว่ากรณีใด ๆ สทศ. อาจไม่พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบในรายวิชานั้น ๆ หรือทุกรายวิชา

             ข้อที่ 8 ขณะหมดเวลาสอบ ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะได้เก็บกระดาษคําตอบ และแบบทดสอบของผู้เข้าสอบนั้นไปจากโต๊ะที่นั่งสอบแล้ว และเมื่ออนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ ผู้เข้าสอบ จึงจะออกจากห้องสอบได้และห้ามนําแบบทดสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

             ข้อที่ 9 แบบทดสอบเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) การทําซ้ำหรือ ดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารดังกล่าว จะถูกดําเนินคดีทางกฎหมาย

             ข้อที่ 10 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักศึกษา หรือ แต่งกายสุภาพตามประเพณีนิยม

             ข้อที่ 11 การฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของประกาศนี้ สทศ. อาจไม่พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบในรายวิชานั้น ๆ หรือทุกรายวิชาก็ได้

 

หลักฐานที่ใช้แสดงตนเข้าห้องสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560

 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560

 

อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560

 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560

 

 

 

พี่โดมแนะน้อง

          – ผู้มีสิทธิ์สอบ 9 วิชาสามัญ ต้องเข้าสอบในรายวิชา 9 วิชาสามัญ ที่ต้องใช้คะแนนเป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกของโครงการรับตรง โดยรายวิชา 9 วิชาสามัญ ที่เข้าสอบ เมื่อประกาศผลจะมีผลคะแนนสอบ

            ส่วนรายวิชา 9 วิชาสามัญที่ผู้มีสิทธิ์สอบสมัครเผื่อสอบไว้ แต่ไม่ได้ใช้เป็นองค์ประกอบองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกของโครงการรับตรง จะเข้าสอบหรือไม่เข้าสอบก็ได้ เมื่อประกาศผลจะแสดงผลว่า “ขาดสอบ” ในรายวิชา 9 วิชาสามัญ ที่ไม่เข้าสอบ

          – บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ 9 วิชาสามัญ ผู้มีสิทธิ์สอบเพียงแค่ capture รูปภาพหน้าจอเก็บไว้ โดยไม่ต้อง Print ออกมาก็ได้ หรือเพียงแค่ save เป็น PDF โดยไม่ต้อง Print ออกมาก็ได้ หรือจะ Print สี หรือ ขาวดำ ออกมาก็ได้ บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ 9 วิชาสามัญ ไม่ใช่เอกสารสำหรับแสดงตนเข้าห้องสอบ ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ ไม่ Print ก็สามารถเข้าสอบได้ เป็นเพียงบัตรแสดงข้อมูลให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบของตนเองเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ที่สนามสอบจะมีประกาศ ข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบของผู้มีสิทธิ์สอบทุกคน เช่นกัน

          – ผู้มีสิทธิ์สอบสามารถขีดเขียนลงใน แบบทดสอบ ได้ แต่ห้ามขีดเขียนลงในกระดาษคำตอบกระดาษคำตอบจะต้องสะอาดปราศจากรอยขีดเขียนหรือเครื่องหมายใด

          – ปากกา ที่อนุญาตให้ผู้มีสิทธิ์สอบนำเข้าห้องสอบ เป็นปากกาลูกลื่นสีใดก็ได้

            สำหรับปากกาที่ใช้เขียนลงในกระดาษคำตอบ จะต้องเป็น ปากกาชนิดหมึกไม่ซึม จะเป็น ปากกาหมึกสีน้ำเงินหรือปากกาหมึกสีดำ ก็ได้

          – ดินสอ 2B ขึ้นไป ที่อนุญาตให้ผู้มีสิทธิ์สอบนำเข้าห้องสอบจะเป็นดินสอประเภทใดก็ได้ ดินสอไม้ ดินสอกด หรือดินสอเปลี่ยนไส้ เป็นต้น

          – กรณีของ ปากกาไฮไลท์ เนื่องจากแต่ละศูนย์สอบ/สนามสอบ มีข้อปฏิบัติที่แตกต่างกัน มีทั้งที่อนุญาตให้นำไปใช้ห้องสอบและไม่อนุญาตให้นำไปใช้ห้องสอบ เพราะฉะนั้นขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบที่มีความประสงค์จะใช้ปากกาไฮไลท์ให้นำไปก่อน หากกรรมการคุมสอบในห้องสอบนั้นไม่ประกาศห้าม ผู้มีสิทธิ์สอบก็สามารถใช้ปากกาไฮไลท์ได้

          – อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาเพื่อใช้ดูเวลาเท่านั้น นาฬิกาที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ คือ “นาฬิกาที่ใช้คำนวณได้ถ่ายรูปได้” 

          – กระเป๋าของผู้มีสิทธิ์สอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำติดตัวเข้าห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบจึงต้องวางกระเป๋าไว้นอกห้องสอบ ทั้งนี้ สทศ. จะไม่รับผิดชอบใด ๆ กรณีทรัพย์สินมีค่าของผู้มีสิทธิ์สอบสูญหาย แต่ใบบางกรณีกรรมการคุมสอบจะอนุญาตให้ผู้มีสิทธิ์สอบนำไปวางรวมกันไว้ในห้องสอบบริเวณด้านหน้า

          – ผู้มีสิทธิ์สอบที่เป็นผู้กำลังศึกษา ม.6 ต้องแต่งกายด้วย เครื่องแบบนักเรียน เท่านั้น

            ผู้มีสิทธิ์สอบที่เป็นผู้กำลังศึกษาเทียบเท่า เช่น ปวช. กศน. ต้องแต่งกายด้วย เครื่องแบบนักศึกษา เครื่องแบบสถาบัน หรือแต่งกายสุภาพ(สุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว กางเกงขายาว แบบราชการไม่พับปลายขา ทําด้วยผ้าสีดําเกลี้ยง สีกรมท่า สุภาพสตรีสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรงทําด้วยผ้าสีดํา) ก็ได้

            ผู้มีสิทธิ์สอบที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า จะแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักศึกษา หรือแต่งกายสุภาพ(สุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว กางเกงขายาว แบบราชการไม่พับปลายขา ทําด้วยผ้าสีดําเกลี้ยง สีกรมท่า สุภาพสตรีสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรงทําด้วยผ้าสีดํา) ก็ได้

           ผู้มีสิทธิ์สอบที่เป็นบุคคลทั่วไป แต่งกายสุภาพ สุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว กางเกงขายาว แบบราชการไม่พับปลายขา ทําด้วยผ้าสีดําเกลี้ยง สีกรมท่า สุภาพสตรีสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรงทําด้วยผ้าสีดํา

           ห้ามผู้เข้าสอบสวมรองเท้าแตะและห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อคลุมเข้าไปในห้องสอบ

 

P'Dome