โพสเมื่อ 29/04/2017 เวลา 9:48 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 11893

โครงการพิเศษ สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

 รังสี มธ 2

 

           คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการพิเศษ สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

กำหนดการคัดเลือก

โครงการพิเศษ สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

หลักสูตรที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

          – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวน 40 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

          – สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

          – ผลการเรียนตลอดหลักสูตร(GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.75 

 

เกณฑ์การคัดเลือก

          – คะแนน GAT , PAT1 และ PAT2 จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 เท่านั้น

          – การสอบสัมภาษณ์

 

พี่โดมแนะน้อง

          – โครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

          – คณะกรรมการสภาวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค รับรองให้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 แล้ว

          – ค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 45,000 บาท ต่อภาคการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน 2,932 บาท

          – โครงการพิเศษ สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร  คลิกที่นี่ 

          – ดาวน์โหลด ใบสมัคร  คลิกที่นี่ 

          – ดาวน์โหลด บัตรปรำจำตัวผู้สมัคร  คลิกที่นี่ 

          – ที่อยู่ในการส่งเอกสารรับสมัคร ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 9 เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 (วงเล็บมุมซอง สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค)

          – Website : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่ 

 

P'Dome