โพสเมื่อ 08/06/2017 เวลา 9:40 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1174

REVIEW หลักสูตร SERVICE INDUSTRY ของวิทยาลัยดุสิตธานี เรียนอย่างไรถึงทำงานได้อย่างทั่วโลกของจริง!

 

ภาพหลักสูตรการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (หลักสูตรไทย) 03

 

          วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน ซึ่งได้รับการรับรอง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี จำนวน 7 หลักสูตร ประกอบด้วย 4 หลักสูตรภาษาไทย คือ หลักสูตรการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร หลักสูตรการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยว หลักสูตรการจัดนิทรรศการและการประชุม หลักสูตรนวัตกรรมบริการในธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม และ 2 หลักสูตรนานาชาติ คือ หลักสูตรการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร โดยความร่วมมือกับสถาบันเลอ กอร์ดอง เบลอ ประเทศฝรั่งเศส และหลักสูตรการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท โดยความร่วมมือกับโรงแรมการโรงแรมโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

หลักสูตรภาษาไทย

 

ภาพหลักสูตรการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (หลักสูตรไทย) 02

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

Culinary Arts and Kitchen Management

เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับอุตสาหกรรมการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารตั้งแต่เริ่มต้น ควบคู่ไปกับการฝึกงานภาคสนาม เป็นเวลา 1,200 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ของวิทยาลัย โดยจะแบ่งเป็นการฝึกปฏิบัติใน 2 ส่วนสำคัญ คือ 1) โปรแกรมการประกอบอาหารตะวันตก และ 2) โปรแกรมการประกอบอาหารเอเชีย ทั้งนี้ การฝึกงานดังกล่าว ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการครัวมาใช้ในสถานที่ทำงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจร้านอาหาร

แนวทางอาชีพ :: การประกอบอาหารไทย ตะวันตก อาหารนานาชาติ การประกอบอาหารประเภทเบเกอรี่ ขนมหวาน ขนมไทย พนักงานหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร การประกอบอาชีพอิสระ หรือธุรกิจส่วนตัวด้านการผลิตและจำหน่ายอาหาร ฯลฯ

 

 

ภาพหลักสูตรการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท 04

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท

Hotel and Resort Management

เป็นสาขาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้คุ้นเคยกับอุตสาหกรรมการบริการตั้งแต่เริ่มต้น พร้อมกับการเรียนรู้ทฤษฎีด้านการบริหารจัดการธุรกิจพื้นฐานและภาคปฏิบัติทั้งในส่วนหน้าและสำนักงานบริหารของโรงแรม โดยในช่วงปีแรกจะได้เรียนรู้ถึงหลักสูตรด้านการบริหารการจัดการที่ทันสมัย การวิจัยและโอกาสในการสร้างเสริมทักษะด้านการจัดการของแต่ละบุคคล และในช่วงปีสุดท้าย จะได้ฝึกทักษะความเป็นผู้นำ ฝึกให้มีความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบต่อสังคมแบบบูรณาการและอื่นๆ ทักษะทางด้านอื่น

วิชาภาคปฏิบัติในการฝึกงานภาคสนาม 1,200 ชั่วโมง ซึ่งอยู่ภายใต้การดูและอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ของวิทยาลัย ถือเป็นอีกหนึ่งโครงสร้างที่สำคัญของหลักสูตรนี้ โดยแบ่งเป็นการฝึกปฏิบัติใน 2 ส่วน คือในส่วนหน้าหรือบริการ และสำนักงานเพื่อเรียนงานบริหารทั่วไปในอุตสาหกรรมโรงแรมและรีสอร์ท ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติที่ศึกษามาในสภาพแวดล้อมและสถานที่ปฏิบัติงานจริง ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมสำหรับตำแหน่งผู้บริหารและความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการบริการ

แนวทางอาชีพ :: แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกประชาสัมพันธ์ การขายและการตลาด แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม แผนกจัดเลี้ยง แผนกแม่บ้านแผนกบริหารงานทั่วไป หรืองานสำนักงานในบริษัทที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุตสาหกรรมบริการ เจ้าของกิจการที่เกี่ยวกับการโรงแรมและ
รีสอร์ท ฯลฯ

 

 

ภาพประกอบ 01

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยว

Tourism Management

เป็นสาขาการศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ปลูกฝังให้นักศึกษามีความคุ้นเคยกับอุตสาหกรรมการบริการตั้งแต่เริ่มต้น ผ่านการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริงเป็นเวลา 1,200 ชั่วโมง ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ของวิทยาลัย โดยการฝึกปฏิบัติจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ฝึกงานบริษัททัวร์ หรือตัวแทนการท่องเที่ยว และ 2) ธุรกิจสายการบินหรือโรงแรม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ศึกษามาในสภาพแวดล้อมของการจัดการท่องเที่ยวและสถานที่ปฏิบัติงานจริง ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมสำหรับตำแหน่งงานในอุตสาหกรรมการบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการจัดการการท่องเที่ยว

แนวทางอาชีพ :: พนักงานบริษัทนำเที่ยว พนักงานรับสำรองที่พักและตั๋วเครื่องบิน พนักงานโรงแรม พนักงานบริษัทสายการบิน พนักงานหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว พนักงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวบริษัทนำเที่ยว ฯลฯ

 

ภาพประกอบ 02

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการนิทรรศการและการประชุม

MICE and Events Management

เป็นสาขาการศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ปลูกฝังให้นักศึกษามีความคุ้นเคยกับอุตสาหกรรมการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมบริการด้านการจัดการงานประชุมและแสดงสินค้าตั้งแต่เริ่มต้น ผ่านการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริงเป็นเวลา 1,200 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ของวิทยาลัย ถือเป็นอีกหนึ่งโครงสร้างที่สำคัญของหลักสูตรนี้ โดยแบ่งเป็นการฝึกปฏิบัติในสองส่วน คือการฝึกในอาคารสำนักงานสำหรับจัดงานประชุมไมซ์หรือโรงแรมสำหรับจัดงานประชุม และอาคารจัดงานประชุมในระดับมืออาชีพหรือสำนักงานตัวแทนการจัดงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ศึกษามาในอุตสาหกรรมบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจไมซ์และการจัดการอีเว้นท์ ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมสำหรับตำแหน่งผู้บริหารและความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการบริการ

แนวทางอาชีพ :: พนักงานจัดงานอีเว้นท์ งานประชุม งานแสดงสินค้า งานมหกรรมของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท/ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานที่พัก/หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน/ศูนย์การประชุมต่าง ๆ และเจ้าของกิจการธุรกิจการจัดงานอิเว้นท์ งานประชุม งานแสดงสินค้าและงานมหกรรม ฯลฯ

 

 

 

หลักสูตรนานาชาติ

 

ภาพหลักสูตรการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (นานาชาติ) 02

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท รับรองโดย โรงเรียนการโรงแรมโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Hotel and Resort Management with the academic certification of Ecole Hôtelière de Lausanne

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ) โดยความร่วมมือกับ โรงเรียนการโรงแรมโลซาน (Ecole Hoteliere de Lausanne) หนึ่งในโรงเรียนการโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทในการควบคุมมาตรฐานระดับนานาชาติทางด้านการศึกษาให้กับผู้สอนและนักศึกษาในหลักสูตรนี้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ด้วยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร สามารถทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและวิชาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโรงแรมและรีสอร์ท เพื่อยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมบริการด้านนี้ให้มีคุณภาพ

โดยหลักสูตรดังกล่าว ประกอบไปด้วย 8 ภาคการศึกษา สลับกันระหว่างการศึกษาภาคทฤษฏีในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในสถานที่ปฏิบัติงานจริงเพื่อประสบการณ์ทางวิชาการที่หลากหลายและครอบคลุม โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์แบบ 360 องศา ที่จะได้รับความรู้ พัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพและพัฒนาความคิดทางด้านการบริการที่แท้จริง และเมื่อถึงปลายปีการศึกษาที่ 4 นักศึกษาจะได้ทำโครงงานที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้สำเร็จการศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตการทำงานจริงในอุตสาหกรรมบริการ นอกจากนี้ ยังมีวิชาภาคปฏิบัติในการฝึกงานภาคสนาม 2 ครั้ง ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ของวิทยาลัย

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรดังกล่าว ถือเป็นเตรียมความพร้อมให้ผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมสำหรับตำแหน่งผู้บริหารและความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการบริการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เช่น ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ผู้บริหารงานแผนกแม่บ้าน ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการห้องอาหาร ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ไปจนถึงตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไป ตลอดจนสามารถต่อยอดความรู้สู่ธุรกิจส่วนตัวในภาคอุตสาหกรรมบริการได้เช่นกัน ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว มีกำหนดเปิดรับนักศึกษาปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคม และเดือนสิงหาคมของทุกปี

 

 

ภาพหลักสูตรการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร และการจัดการภัตตาคาร โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันเลอ กอร์ดอง เบลอ

Culinary Arts and Restaurant Management with Le Cordon Bleu Institute

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร และการจัดการภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ) โดยความร่วมมือกับสถาบันสอนทำอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ โดยโครงสร้างของหลักสูตรมีการจัดเตรียมให้มีความสมดุลของการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเชิงการดำเนินงานรวมทั้งระดับผู้บริหารจัดการ รวมถึงวิชาภาคปฏิบัติในการฝึกงานภาคสนาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ประกอบไปด้วย 1) การฝึกฝนการประกอบอาหารตะวันตก
2) การฝึกการประกอบอาหารไทยใน และ 3) การฝึกฝนการทำขนมและเบเกอรี่ รวมไปถึงทักษะการจัดการร้านอาหาร ซึ่งการฝึกปฏิบัติงานในภาคสนามในแต่ละภาคเรียน จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ในภาคทฤษฎีไปใช้ปฏิบัติในสถานที่ทำงานจริง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต

แนวทางอาชีพ :: ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการครัวในร้านอาหาร โรงแรม การบริหารการจัดการธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจจัดเลี้ยง รวมถึงทักษะการบริหารธุรกิจส่วนตัว ในระบบนานาชาติ และอื่นๆ

 

ภาพประกอบ 03

 

           วิทยาลัยดุสิตธานี มีด้วยความมุ่งมั่น ที่จะเป็นสถาบันการศึกษา และบริการวิชาการระดับนานาชาติ ในภูมิภาคเอเชีย ผ่านการไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพทางด้าน การเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถในทักษะการปฏิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล

 

 

พี่โดมแนะน้อง

          - Website : วิทยาลัยดุสิตธานี คลิกที่นี่

          - Facebook : วิทยาลัยดุสิตธานี คลิกที่นี่ 

          - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Add Line วิทยาลัยดุสิตธานี 

ดาวน์โหลด

 

 

P'Dome