โพสเมื่อ 15/11/2017 เวลา 1:33 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 11618

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

 

 เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

 

 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

           - กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

           - สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

           พี่โดมแนะน้อง : นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.4-5 สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ไม่ได้ เพราะการสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสอบ ณ วันสอบว่า ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า เท่านั้น

 

กำหนดการ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

 

 

เวลาเปิด-ปิดระบบ การสมัครสอบและการชำระเงิน 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

 

 

ค่าสมัครสอบ และการชำระเงินค่าสมัคร 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

             - ค่าสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561  วิชาละ 100 บาท

             - การชำระเงินค่าสมัคร  พิมพ์ใบจ่ายเงินค่าสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 ไปชำระเงินค่าสมัคร ได้ที่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 10 บาท  หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส( เช่น 7-11) มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 15 บาท (เฉพาะกรณีชำระเงินที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เช่น ใน  7-11 ผู้สมัครสามารถ ถ่ายรูปรหัสการชำระเงิน หรือ จดรหัสการชำระเงิน หรือง่ายที่สุดเพียง แจ้งเลขประจำตัวประชาชน โดย ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใบจ่ายเงิน )

 

 

………………………………………………………………………………………..

 

สรุปขั้นตอนการสมัคร 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

 
 
           ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบ รับสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 ที่ www.niets.or.th 

 

           ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียน สำหรับผู้สมัครรายใหม่

            เฉพาะผู้สมัครรายใหม่ ที่ยังไม่เคยสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ต้องลงทะเบียนสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ

            ข้อมูลที่ต้องกรอกในระบบลงทะเบียน

               - ประวัติส่วนตัว ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน เพศ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด

               - ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ได้แก่ จังหวัด อำเภอ รายละเอียดที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์มือถือ E-mail

               - ประวัติการศึกษา ได้แก่ ระดับการศึกษา จังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา อำเภอที่ตั้งสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา เลขประจำตัวนักเรียน ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

               - ความต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษในการสอบ ได้แก่ เด็กปกติ พิการทางร่างกาย ตาบอด ตาเลือนลาง

               - กำหนดรหัสผ่าน ได้แก่ รหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน คำถามกรณีลืมรหัสผ่าน คำตอบกรณีลืมรหัสผ่าน

            สำหรับผู้สมัครรายเดิมที่เคยสมัคร 9 วิชาสามัญในปีก่อนหน้าแล้ว ไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ ให้เข้าระบบรับสมัครสอบ 9 วิชาสามัญด้วย เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสผ่าน เดิม หากผู้สมัคร ลืมรหัสผ่าน ให้สอบถามรหัสผ่านที่เมนู ลืมรหัสผ่าน 

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

 

 

           ขั้นตอนที่ 3 การสมัครสอบ

            เลือก รายวิชาที่สอบ

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

 

           Q : ต้องสมัครสอบ  9 วิชาสามัญ หรือไม่? ต้องสมัครสอบกี่วิชา? 

           A : TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชัน ไม่ใช้ 9 วิชาสามัญ เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

                  TCAS รอบที่ 2 โควตา และ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ให้ผู้สมัครตรวจสอบจากระเบียบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครประสงค์จะสมัครเข้าคัดเลือก 

                 - หากโควตา/รับตรงร่วมกันของมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครประสงค์จะสมัครเข้าคัดเลือก ไม่ใช้ 9 วิชาสามัญ เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ เลยก็ได้ 

                 - หากโควตา/รับตรงร่วมกันของมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครประสงค์จะสมัครเข้าคัดเลือก ใช้ 9 วิชาสามัญ เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก ต้องสมัครสอบกี่วิชา? มีหลักง่ายๆ คือ “สมัครรายวิชา 9 วิชาสามัญ เท่าที่ต้องใช้” เช่น ใช้เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก 4 รายวิชา ก็ให้สมัครสอบเพียง 4 รายวิชา โดยไม่จำเป็นต้องสมัครครบทั้ง 9 วิชา

 

           Q :  รายวิชาที่จัดสอบพร้อมกัน ในวันและเวลาเดียวกัน สามารถสมัครได้หรือไม่? 

           A : รายวิชา 9 วิชาสามัญใดที่จัดสอบพร้อมกัน เช่น ฟิสิกส์ จัดสอบพร้อมกับ วิทยาศาสตร์ทั่วไป , คณิตศาสตร์ 1 จัดสอบพร้อมกับ คณิตศาสตร์ 2 ให้ผู้สมัคร เลือกสมัครสอบเพียงรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่จัดสอบพร้อมกันเท่านั้น เนื่องจากผู้เข้าสอบไม่สามารถเข้าสอบพร้อมกันได้ทั้ง 2 วิชา

          ตารางสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 

 

          คณิตศาสตร์ 1 จัดสอบพร้อมกับ คณิตศาสตร์ 2 ให้ผู้สมัคร เลือกสมัครสอบเพียงรายวิชาใดวิชาหนึ่ง

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

 

           Q : ต้องสมัครสอบ คณิตศาสตร์ 1 หรือ คณิตศาสตร์ 2 ?

           A : การเลือกสมัครสอบ คณิตศาสตร์ 1 หรือ คณิตศาสตร์ 2 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายการเรียนของผู้สมัคร แต่ขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบคะแนน ในระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา และ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่จะที่สมัคร ว่ากำหนดให้ใช้วิชาใด เช่น TCAS รอบที่ 2 โควตา และ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่จะที่สมัคร กำหนดให้ใช้ คณิตศาสตร์ 1  แม้ผู้สมัครจะเรียนอยู่ในสายการเรียนใดก็ตาม ก็ต้องสมัครสอบ คณิตศาสตร์ 1 และไม่สามารถใช้ คณิตศาสตร์ 2 แทนได้

 

            ฟิสิกส์ จัดสอบพร้อมกับ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้ผู้สมัคร เลือกสมัครสอบเพียงรายวิชาใดวิชาหนึ่ง

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

 

 

            เลือก จังหวัด และเขต/อำเภอ ที่มีสนามสอบ โดยเลือกได้ 5 อันดับ (เรียงจากความต้องการมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด)  

            ทั้งนี้ สทศ. เปิดสนามสอบทุกจังหวัดทั่วประเทศ การเลือก จังหวัด และเขต/อำเภอ ที่มีสนามสอบ เป็นเพียงการแสดงความประสงค์ของผู้สมัครสอบที่จะเข้าสอบในพื้นที่นั้น ๆ เท่านั้น

            สทศ. จะจัดสนามสอบให้ผู้มีสิทธิ์สอบที่เลือกจังหวัด และเขต/อำเภอที่มีสนามสอบ ให้เข้าสอบตามลำดับการเลือกที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์สอบจะได้เข้าสอบ ณ สนามสอบใดสนามสอบหนึ่ง ที่อยู่ในจังหวัด และเขต/อำเภอที่ผู้สมัครสอบเลือกในลำดับที่ดีที่สุดที่ สทศ. สามารถจัดให้เข้าสอบได้ โดยพิจารณาจาก จำนวนที่นั่งสอบที่มีในแต่ละสนามสอบที่อยู่ในจังหวัด และเขต/อำเภอนั้น แล้วเรียงลำดับตาม “วันและเวลาที่ผู้สมัครสอบชำระเงินค่าสมัครสอบ” ตามที่แสดงในระบบของ สทศ.

           กรณีผู้สมัครสอบรายใดสมัครสอบและชำระเงินด้วยใบสมัครหลายใบ การพิจารณาการจัดลำดับการเลือกจังหวัด และเขต/อำเภอที่มีสนามสอบจะยึดตาม ลำดับวันและเวลาที่ผู้สมัครสอบชำระเงินครั้งหลังสุด

          หาก ทศ. ไม่สามารถจัดให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบในจังหวัด และเขต/อำเภอ ที่มีสนามสอบตามที่ผู้เข้าสอบเลือกทั้ง 5 ลำดับ เนื่องจากที่นั่งในสนามสอบทั้ง 5 อันดับไม่เพียงพอ สทศ. จะจัดให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบ ณ สนามสอบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก “ที่ตั้งของสถานศึกษาที่ระบุในระบบสมัครสอบ หรือพื้นที่ที่ยังมีที่ว่าง”

 

           ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์ใบจ่ายเงินและชำระเงินค่าสมัคร

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

 

            พิมพ์ใบจ่ายเงินค่าสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 ไปชำระเงินค่าสมัคร ได้ที่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 10 บาท  หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส( เช่น 7-11) มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 15 บาท (เฉพาะกรณีชำระเงินที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เช่น ใน  7-11 ผู้สมัครสามารถ ถ่ายรูปรหัสการชำระเงิน หรือ จดรหัสการชำระเงิน หรือง่ายที่สุดเพียง แจ้งเลขประจำตัวประชาชน โดย ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใบจ่ายเงิน )

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครสอบ  9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ระบบ การรับสมัครสอบ  9 วิชาสามัญ  คลิกที่นี่  

           - Website : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คลิกที่นี่

 

P'Dome