โพสเมื่อ 10/08/2015 เวลา 12:19 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 13449

ทุนรัตนมงคล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2559

 

ทุนรัตนมงคล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2559

 

           มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา “ทุนรัตนมงคล” ทุนการศึกษา ที่มีความดีอันสูงค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีที่ได้รับทุนการศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

          – เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

          – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน (เว้นแต่กรณีผลการเรียนภาคเรียนที่ 5 ยังไม่ประกาศ อนุโลมให้ใช้ 4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00 

 

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ

          – ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ หลักสูตรแบบทวิภาค (ภาคต้น ภาคปลาย) ระยะเวลาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 4 ปี

          – ได้รับอุปกรณ์การเรียนในระบบ iHybrid 1 ชุด

 

กำหนดการรับสมัคร

          – รับสมัครทุนการศึกษา : วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม – วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558

          – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558

          – สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

          – ประกาศผลสอบ : วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558

          – รายงานตัวและยืนยันการรับทุนการศึกษา : วันพฤหัสบดีที่ 12 – วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ที่กองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2

 

ค่าสมัคร

          –  500 บาท

 

เอกสารประกอบการสมัคร

          – ใบสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา

          – สำเนาบัตรประชาชน

          – สำเนาใบ ปพ.1:4 แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (เว้นแต่กรณีผลการเรียนภาคเรียนที่ 5 ยังไม่ประกาศ อนุโลมให้ใช้ 4 ภาคเรียน)

          – รูปถ่าย จำนวน 1 รูป

         ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกส่งเอกสารประกอบการสมัคร (ภายในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558) ได้ทางช่องทางต่อไปนี้

          1. ทางไปรษณีย์ มาที่ แผนกรับเข้าศึกษา/งานปริญญาบัตร สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ 

          2. ทาง Email โดยใช้หัวข้อ (Subject) ชื่อ – นามสกุล และแนบ file เอกสาร ดังกล่าวมาที่ e-mail : ratanamongkon@utcc.ac.th

          3. ส่งด้วยตัวเอง ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

คณะ/สาขาที่เปิดรับ

          คณะบริหารธุรกิจ

          – การตลาด

          – การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

          – การเงิน

          – การจัดการทรัพยากรมนุษย์

          – การจัดการ

          – การจัดการอุตสาหกรรม

          – การจัดการโรงแรม

          – คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          – ผู้ประกอบการ

          – การจัดการการท่องเที่ยว

          – การจัดการโลจิสติกส์

          คณะบัญชี

          คณะเศรษฐศาสตร์

          คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

          – ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

          – ภาษาญี่ปุ่น

          – ภาษาอังกฤษและการแปล

          – ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

          – สารสนเทศศึกษา

          – ภาษาจีน

          – ศิลปะการแสดง

          – การท่องเที่ยว

          – ภาษาเกาหลี

          – การจัดการธุรกิจสายการบิน

          – การจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          – วิทยาการคอมพิวเตอร์

          – เว็บและโมบายเทคโนโลยี

          – เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

          – วิศวกรรมการเงิน

          – การจัดการธุรกิจอาหาร

          – คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

          – เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

          คณะนิเทศศาสตร์

          – นวัตกรรมสื่อสารมวลชน(วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์)

          – นวัตกรรมสื่อสารมวลชน(การกระจายเสียงและแพร่ภาพ)

          – การสื่อสารเชิงกลยุทธ์(การประชาสัมพันธ์)

          – การสื่อสารเชิงกลยุทธ์(การโฆษณา)

          คณะวิศวกรรมศาสตร์

          – วิศวกรรมโลจิสติกส์

          – วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

          – วิศวกรรมอุตสาหการ

          – วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

          – วิศวกรรมการจัดการธุรกิจระบบราง

          คณะนิติศาสตร์

          วิทยาลัยนานาชาติ

          – บริหารธุรกิจ(บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) ( Inter. program )

          – บริหารธุรกิจ(การตลาด) ( Inter. program )

          – บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) ( Inter. program )

          – บัญชี(การบัญชี) ( Inter. program )

          วิทยาลัยผู้ประกอบการ

          – ผู้ประกอบการ

 

พี่โดมแนะน้อง

          – ดาวน์โหลด ขั้นตอนการสมัคร คลิกที่นี่ 

          – ดาวน์โหลด วิธีการสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ระบบรับสมัคร ทุนรัตนมงคล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่ 

          – Website : ทุนรัตนมงคล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่ 

 

P'Dome