โพสเมื่อ 22/06/2016 เวลา 3:58 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 47704

โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

 

%e0%b8%a1%e0%b8%8a

 

 

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลสอบข้อเขียน โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ(โควตาภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 แล้ว ตรวจสอบผลที่ คลิกที่นี่

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3

 

           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและเลขที่นั่งสอบ โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ(โควตาภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 แล้ว ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ 

           ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถพิมพ์ข้อมูลสถานที่สอบ ของตนเอง ได้ตั้งแต่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

 

            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักเรียนที่ศึกษาในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เข้าศึกษาผ่าน โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตาภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

ปฏิทินการสอบคัดเลือก

            วันที่ 15 – 23 สิงหาคม 2559 นักเรียนดำเนินการสมัครทาง Internet (เริ่มเวลา 09.00 น.)

            วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2559 นักเรียนพิมพ์ใบสมัคร ทาง Internet ทาง http://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply และนำไปส่งหน่วยรับสมัครของโรงเรียน

            วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2559 โรงเรียนส่งใบสมัครและเอกสารให้มหาวิทยาลัย

            วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ประกาศเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/จำนวนโควตาที่จัดสรรให้ และผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบทาง http://www.reg.cmu.ac.th 

            วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ประกาศผังห้องสอบ ผู้สมัครพิมพ์ผังห้องสอบของตัวเองเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ

            วันที่ 10 -11 ธันวาคม 2559 ดำเนินการสอบคัดเลือกตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

            วันที่ 14 ธันวาคม 2559 สอบวิชา 17 ความรู้ทั่วไปและทักษะด้านศิลปะการดนตรีและการแสดง (ภาคปฏิบัติ)

            วันที่ 9 มกราคม 2560 ประกาศผลการสอบข้อเขียนทาง www.reg.cmu.ac.th 

            วันที่ 15 มกราคม 2560 ทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกาย คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ODOD

            วันที่ 28-29 มกราคม 2560 สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ผู้สอบผ่านข้อเขียน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกคณะ และโครงการร่วม แพทย์ชนบท/ODOD/ชาวเขา/เรียนดี มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศผลการสอบข้อเขียน

            วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทาง www.reg.cmu.ac.th  

            วันที่ 25-28 เมษายน 2560 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Clearing House ทาง website www.aupt.or.th 

            วันที่  16 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทาง Internet http://www.reg.cmu.ac.th 

            ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2560 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 

คณะที่เปิดรับ

             1. คณะมนุษยศาสตร์ ทั้งหมด 14 สาขาวิชา

             2. คณะศึกษาศาสตร์ ทั้งหมด 12 สาขาวิชา

             3. คณะวิจิตรศิลป์ ทั้งหมด 9 สาขาวิชา

             4. คณะสังคมศาสตร์ ทั้งหมด 3 สาขาวิชา

             5. คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งหมด 13 สาขาวิชา

             6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งหมด 9 สาขาวิชา

             7. คณะแพทยศาสตร์ ทั้งหมด 1 สาขาวิชา

             8. คณะเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด 2 สาขาวิชา

             9. คณะทันตแพทยศาสตร์ ทั้งหมด 1 สาขาวิชา

             10. คณะเภสัชศาสตร์ ทั้งหมด 1 สาขาวิชา

             11. คณะเทคนิคการแพทย์ ทั้งหมด 4 สาขาวิชา

             12. คณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งหมด 2 สาขาวิชา

             13. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งหมด 5 สาขาวิชา

             14. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทั้งหมด 1 สาขาวิชา

             15. คณะบริหารธุรกิจ ทั้งหมด 2 สาขาวิชา

             16. คณะเศรษฐศาสตร์ ทั้งหมด 2 สาขาวิชา

             17. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งหมด 2 สาขาวิชา

             18. คณะการสื่อสารมวลชน ทั้งหมด 1 สาขาวิชา

             19. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งหมด 3 สาขาวิชา

             20. คณะนิติศาสตร์ ทั้งหมด 1 สาขาวิชา

             21. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ทั้งหมด 3 สาขาวิชา

 

โครงการที่เปิดรับสมัคร

             – โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4,308 คน  ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

             ซึ่งจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน คือ

             จำนวน 2,154 ที่นั่ง จะนำมาจัดสรรให้ตามสัดส่วนของผู้สมัครในอัตราส่วน อำเภอรอบนอก : ทั้งจังหวัด เป็น 24 % : 76% (คิดเป็นจำนวน 517 : 1,637 ที่นั่ง)

             จำนวน 2,154 ที่นั่ง จะนำมาจัดสรรโดยให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่มิได้รับการคัดเลือกจากส่วนที่ 1 แข่งขันรวมกันทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ

             – โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทคนิคการแพทย์ จำนวน 58 คน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

             – โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD) จำนวน 36 คน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

             – โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท(CPIRD) จำนวน 60 คน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

             – เป็นนักเรียน ม.4, 5, 6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานีโดยมีเงื่อนไขดังนี้

             เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตลอดปีการศึกษา 2559

             เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตลอดปีการศึกษา 2558

             เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตลอดปีการศึกษา 2557

 

ตารางสอบคัดเลือก

 

โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

 

 

พี่โดมแนะน้อง

             – สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-3071 ต่อ 108, 131-134 ในวันและเวลาทำการ

             – Website : การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกที่นี่

             – นักเรียน ม.6 ภาคอื่นๆ ดูที่ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกที่นี่

 

P'Dome