โพสเมื่อ 26/06/2015 เวลา 10:35 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 49132

โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559

 

โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559

 

           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลการสอบข้อเขียน ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 แล้ว คลิกที่นี

           10 อันดับ โรงเรียนที่มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านโครงการ โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 มากที่สุด

          อันดับ 1 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด จำนวน 292 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 231 คน

          อันดับ 2 บุญวาทย์วิทยาลัย มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด จำนวน 379 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 224 คน

          อันดับ 3 มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด จำนวน 385 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 203 คน

          อันดับ 4 ยุพราชวิทยาลัย มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด จำนวน 335 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 192 คน

          อันดับ 5 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด จำนวน 172 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 144 คน

          อันดับ 6 นครสวรรค์ มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด จำนวน 288 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 143 คน

          อันดับ 7 เฉลิมขวัญสตรี มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด จำนวน 281 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 129 คน

          อันดับ 8 ร่วม สามัคคีวิทยาคม มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด จำนวน 269 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 127 คน

          อันดับ 8 ร่วม นารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด จำนวน 251 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 127 คน

          อันดับ 10 ดาราวิทยาลัย มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด จำนวน 329 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 124 คน

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

มช ที่นั่งสอบ 2

 

 

               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและเลขที่นั่งสอบ โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ(โควตาภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 แล้ว ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

               ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถพิมพ์ข้อมูลสถานที่สอบ ของตนเอง ได้ตั้งแต่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559

 

 

               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาต่อผ่าน โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ(โควตาภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 รวม 4,281 ที่นั่ง คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนรับเข้านักศึกษาทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้

 

ปฏิทินการคัดเลือก

 

โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559

 

 

จำนวนที่รับ

             – จำนวนที่นั่งโควตาภาคเหนือ 4,281 ที่นั่ง ซึ่งจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน คือ

             จำนวน 2,140 ที่นั่ง จะนำมาจัดสรรให้ตามสัดส่วนของผู้สมัครในอัตราส่วน อำเภอรอบนอก : ทั้งจังหวัด เป็น 24:76 (คิดเป็นจำนวน 514:1,627 ที่นั่ง)

             จำนวน 2,141 ที่นั่ง จะนำมาจัดสรรโดยให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่มิได้รับการคัดเลือกจากส่วนที่ 1 แข่งขันรวมกันทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ

             – ผู้สมัครสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เลือกสมัครได้ 2 อันดับ และ ต้องเลือกในคณะ/สาขา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ กลุ่มภาษาต่างประเทศ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

 

คณะที่เปิดรับ

             – คณะแพทยศาสตร์

             – คณะทันตแพทยศาสตร์

             – คณะเภสัชศาสตร์

             – คณะเทคนิคการแพทย์

             – คณะพยาบาลศาสตร์

             – คณะวิทยาศาสตร์

             – คณะเกษตรศาสตร์

             – คณะอุตสาหกรรมเกษตร

             – คณะสัตวแพทยศาสตร์

             – คณะวิศวกรรมศาสตร์

             – คณะศึกษาศาสตร์

             – คณะการสื่อสารมวลชน

             – คณะบริหารธุรกิจ

             – คณะเศรษฐศาสตร์

             – คณะสังคมศาสตร์

             – คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

             – คณะนิติศาสตร์

             – คณะวิจิตรศิลป์

             – วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

             – คณะมนุษยศาสตร์

             – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

             – เป็นนักเรียน ม.4, 5, 6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี โดยมีเงื่อนไขดังนี้

             เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตลอดปีการศึกษา 2558

             เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตลอดปีการศึกษา 2557

             เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตลอดปีการศึกษา 2556

 

 

ตารางสอบคัดเลือก

 

โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559

 

 

รายละเอียดการรับสมัคร

             – โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกที่นี่

             – โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทคนิคการแพทย์ คลิกที่นี่

             – โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD) คลิกที่นี่

             – โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท(CPIRD) คลิกที่นี่

 

พี่โดมแนะน้อง

             – สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0 5394 3071 ต่อ 108, 131-134 ในวันและเวลาทำการ

             – Website : การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกที่นี่

             – นักเรียน ม.6 ภาคอื่นๆ ดูที่ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกที่นี่

 

P'Dome