โพสเมื่อ 30/04/2015 เวลา 12:49 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 34904

10 มหาวิทยาลัยของไทย ติดอันดับสาขาวิชามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก QS World University Rankings by Subject 2015

 

 10 มหาวิทยาลัยของไทย พาเหรดติดอันดับสาขาวิชามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  QS World University Rankings by Subject 2015

 

 

          ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ตามเวลาในประเทศไทย สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกอย่าง Quacquarelli Symonds หรือ QS จากประเทศอังกฤษ ประกาศออกมาแล้ว!  อันดับสาขาวิชามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ใน 36 สาขาวิชา  QS World University Rankings by Subject 2015 

          โดย QS World University Rankings by Subject 2015 ในปีนี้ ครอบคลุม 5 กลุ่ม รวม 36 สาขาวิชา ดังนี้

          กลุ่ม Arts & Humanities (ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์) ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา คือ Art & Design , English Language & Literature , History , Linguistics , Modern Languages , Philosophy

          กลุ่ม Engineering & Technology (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา คือ Architecture , Chemical Engineering  , CiviI & Structural Engineering  ,  Computer Science , Electrical & Electronic  Engineering  , Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering

          กลุ่ม Life Sciences & Medicine (วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและแพทยศาสตร์) ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา คือ  Agriculture & Forestry , Biological Sciences , Dentistry , Medicine , Pharmacy & Pharmacology , Psychology , Veterinary Science

          กลุ่ม Natural Sciences (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา คือ Physics & Astronomy , Mathematics , Environmental Sciences , Earth & Marine Sciences , Chemistry , Materials Sciences , Geography

          กลุ่ม Social Sciences (สังคมศาสตร์) ประกอบด้วย 10 สาขาวิชา คือ Accounting & Finance , Business & Management , Communication & Media Studies , Development Studies , Economics & Econometrics , Education , Law , Politics & International Studies , Sociology , Statistics

 

 

5 ประเทศในกลุ่มอาเซียน(ASEAN) ติดอันดับสาขาวิชามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  QS World University Rankings by Subject 2015

            จาก อันดับสาขาวิชามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  QS World University Rankings by Subject 2015  ใน 36 สาขาวิชา มีประเทศในกลุ่มอาเซียน(ASEAN) 5 ประเทศ ก้าวขึ้นไปติดอันดับ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ติดอันดับจำนวน 33 สาขาวิชา , ประเทศมาเลเซีย ติดอันดับจำนวน 26 สาขาวิชา , ประเทศไทย ติดอันดับจำนวน 19 สาขาวิชา ประเทศฟิลิปปินส์ ติดอันดับจำนวน 8 สาขาวิชา และ ประเทศอินโดนีเซีย ติดอันดับจำนวน 6 สาขาวิชา

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติด Top 50  อันดับสาขาวิชามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  QS World University Rankings by Subject 2015 ในสาขาวิชา Agriculture & Forestry (เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์)

 

10 มหาวิทยาลัยของไทย พาเหรดติดอันดับสาขาวิชามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  QS World University Rankings by Subject 2015

 

            เป็นที่น่ายินดีกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ก้าวขึ้นไปติดอันดับ Top 50  อันดับสาขาวิชามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  QS World University Rankings by Subject 2015  ในสาขาวิชา Agriculture & Forestry (เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์) ถือเป็นมหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับสูงสุดในปีนี้ โดยติดอันดับที่ 39 ของโลก ในสาขาวิชา Agriculture & Forestry (เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์) จากทั้งหมด 200 อันดับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานี้

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติด Top 100  อันดับสาขาวิชามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  QS World University Rankings by Subject 2015 

          ด้าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก้าวขึ้นไปติดอันดับ Top 100 อันดับสาขาวิชามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  QS World University Rankings by Subject 2015  ใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา Modern Languages (ภาษาร่วมสมัย)  ,  สาขาวิชา Chemical Engineering (วิศวกรรมเคมี) ,  สาขาวิชา Architecture (สถาปัตยกรรมศาสตร์)

         ขณะที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ก้าวขึ้นไปติดอันดับ Top 100 อันดับสาขาวิชามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  QS World University Rankings by Subject 2015  ใน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา Medicine (แพทยศาสตร์)

         ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก้าวขึ้นไปติดอันดับ Top 100 อันดับสาขาวิชามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  QS World University Rankings by Subject 2015 ใน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา Agriculture & Forestry (เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์)

 

 

10 มหาวิทยาลัยของไทย พาเหรดติดอันดับสาขาวิชามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  QS World University Rankings by Subject 2015 

 

10 มหาวิทยาลัยของไทย พาเหรดติดอันดับสาขาวิชามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  QS World University Rankings by Subject 2015

 

           ภาพรวมมหาวิทยาลัยของไทยในปีนี้ ใน  QS World University Rankings by Subject 2015 มีจำนวนมหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับสาขาวิชามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกทั้งหมดรวม 10 มหาวิทยาลัย และมีจำนวนสาขาวิชา ติดอันดับทั้งหมดรวม 19 สาขาวิชา ดังนี้

            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยของไทยที่มีจำนวนสาขาวิชาติดอันดับมากที่สุดถึง 18 สาขาวิชา 

            อันดับ 51-100 จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Modern Languages (ภาษาร่วมสมัย) ,  สาขาวิชา Chemical Engineering (วิศวกรรมเคมี) ,  สาขาวิชา Architecture (สถาปัตยกรรมศาสตร์)

            อันดับ 101-150 จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชา  Linguistics (ภาษาศาสตร์) , สาขาวิชา Pharmacy & Pharmacology (เภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยา) , สาขาวิชา Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ,  สาขาวิชา Materials Sciences (วัสดุศาสตร์) , สาขาวิชา Business & Management (บริหารธุรกิจและการจัดการ)

            อันดับ 151-200 จำนวน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา CiviI & Structural Engineering (วิศวกรรมโยธา) , สาขาวิชา  Electrical & Electronic  Engineering  (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) , สาขาวิชา Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering (วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมการผลิต) , สาขาวิชา Biological Sciences (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) , สาขาวิชา Medicine (แพทยศาสตร์) ,สาขาวิชา Chemistry (เคมี) , สาขาวิชา Accounting & Finance (บัญชีและการเงิน)

            อันดับ 201-250 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา  Computer Science (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

            อันดับ 301-400 จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Mathematics (คณิตศาสตร์) , สาขาวิชา Physics & Astronomy (ฟิสิกส์และดาราศาสตร์)

            มหาวิทยาลัยมหิดล ติดอันดับ 5 สาขาวิชา

            อันดับ 51-100 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Medicine (แพทยศาสตร์)

            อันดับ 101-150 จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Biological Sciences (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) , สาขาวิชา Pharmacy & Pharmacology (เภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยา)

            อันดับ 201-250 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Modern Languages  (ภาษาร่วมสมัย)

            อันดับ 301-400 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Chemistry (เคมี)

            สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ติดอันดับ 4 สาขาวิชา

            อันดับ 151-200 จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา CiviI & Structural Engineering (วิศวกรรมโยธา) , สาขาวิชา Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

            อันดับ 251-300 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา  Electrical & Electronic  Engineering  (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

            อันดับ 301-400 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา  Computer Science (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับ 4 สาขาวิชา

            อันดับ 51-100 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Agriculture & Forestry (เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์)

            อันดับ 151-200 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Medicine (แพทยศาสตร์)

            อันดับ 251-300 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Modern Languages  (ภาษาร่วมสมัย)

            อันดับ 301-400 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Biological Sciences (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติดอันดับ 2 สาขาวิชา

            อันดับ 151-200 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Business & Management (บริหารธุรกิจและการจัดการ)

            อันดับ 201-300 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Modern Languages  (ภาษาร่วมสมัย)

            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับ 2 สาขาวิชา

           อันดับ 39 สาขาวิชา Agriculture & Forestry (เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์)

            อันดับ 301-400 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Biological Sciences (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับ 2 สาขาวิชา

            อันดับ 151-200 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Agriculture & Forestry (เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์)

            อันดับ 301-400 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Medicine (แพทยศาสตร์)

            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ติดอันดับ 1 สาขาวิชา

            อันดับ 251-300 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา  Electrical & Electronic  Engineering  (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ติดอันดับ 1 สาขาวิชา 

            อันดับ 251-300 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา  Electrical & Electronic  Engineering  (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

            มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับ 1 สาขาวิชา

            อันดับ 301-400 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา Medicine (แพทยศาสตร์)

 

3 ตัวชี้วัด ระเบียบวิธีวิจัยในการจัดอันดับของ QS World University Rankings by Subject 2015 

           สำหรับ ระเบียบวิธีวิจัยในการจัดอันดับของ QS World University Rankings by Subject 2015 ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

           1. Academic reputation ชื่อเสียงทางวิชาการ จากการสำรวจของ QS Global Academic Survey ในปี 2015 จำนวน 85,062 ผลสำรวจ จากนักวิชาการทั่วโลก 

           2. Employer reputation ชื่อเสียงจากนายจ้าง จากการสำรวจผ่าน QS Global Employer Survey ในปี 2015 จำนวน 41,910 ผลสำรวจ จากผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงานทั่วโลก

           3. Research citations per paper จำนวนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างถึง จากงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์กว่า 17.3 ล้านฉบับ จากฐานข้อมูลของ Scopus/Elsevier

 

 

P'Dome