โพสเมื่อ 01/10/2016 เวลา 12:48 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1475

โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ เพื่อรับทุนการศึกษา ผ่านรับตรง โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

จำนวนที่รับ

           – จำนวน 9 คน ใน 4 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ราชบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

           – มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00 

           – มีคะแนนเฉลี่ยรวมวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-5 รวมกันไม่ต่ำกว่า  3.25

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบ 9 วิชาสามัญของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ จำนวน 5 วิชา คือ รหัส 29 ภาษาอังกฤษ รหัส 39 คณิตศาสตร์ รหัส 49 ฟิสิกส์ รหัส 59 เคมี และ รหัส 69 ชีววิทยา เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดย กำหนดสัดส่วนในการคิดค่าน้ำหนักของคะแนนวิชาสามัญ 5 วิชา เป็น 100 % ดังรายละเอียดในตารางข้างล่างนี้ (ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบทั้ง 5 วิชาดังกล่าวจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สมัครและจะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น)

โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

 

พี่โดมนะน้อง

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร  คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด ใบสมัคร  คลิกที่นี่ 

           – Website : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คลิกที่นี่

  

P'Dome