โพสเมื่อ 15/11/2017 เวลา 3:07 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1229

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561

 

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561 แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คณะ/สาขา และจำนวนที่เปิดรับ

          เปิดรับ 5 วิทยาเขต 29 คณะ รวม 4,611  คน

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

          - คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 120 คน

          - คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 60 คน

          - คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 คน

          - คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 18 คน

          - คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 39 คน

          - คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 40 คน

          - คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 35 คน

          - คณะนิติศาสตร์ จำนวน 120 คน

          - คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 8 คน

          - คณะการแพทย์แผนไทย จำนวน 40 คน

          - คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 คน

          - วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 120 คน

          - วิทยาลัยเทคโนโลยียางพาราไทย-จีน จำนวน 20 คน

           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

          - คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 27 คน

          - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 660 คน

          - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 925 คน

          - คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 45 คน

          - วิทยาลัยอิสลามศึกษา จำนวน 220 คน

          - คณะวิทยาการสื่อสาร จำนวน 35 คน

          - คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 40 คน

          - คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 15 คน

           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

          - คณะการบริการและการท่องเที่ยว จำนวน 182 คน

          - คณะวิเทศศึกษา จำนวน 117 คน

          - คณะเทคโนโลยีและสิ่งแสดล้อม จำนวน 180 คน

          – วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จำนวน 270 คน

           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

          - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 910 คน

          - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จำนวน 150 คน

           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

          - คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จำนวน 196 คน

          - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 10 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)

           - ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้น

            ผู้สมัครเข้าศึกษาใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หาดใหญ่)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75

            ผู้สมัครเข้าศึกษาใน คณะพยาบาลศาสตร์ (หาดใหญ่) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - คะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2561) เท่านั้น

           - คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561) เท่านั้น

 

 

การเลือกรหัสคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย

             - สมัครเลือก 4 รหัสคณะ/สาขา /มหาวิทยาลัย แบบไม่จัดอันดับ ผ่านทาง TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ระหว่าง วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561

 

 

พี่โดมแนะน้อง

            - ดาวน์โหลด เกณฑ์การคัดเลือก คลิกที่นี่   

            - Website : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่ 

            - Website :  TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่ 

 

P'Dome