โพสเมื่อ 07/03/2017 เวลา 3:14 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 998

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์(ศูนย์ลำปาง) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2560

 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์(ศูนย์ลำปาง) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2560

 

           วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์(ศูนย์ลำปาง) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์(ศูนย์ลำปาง) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2560

 

จำนวนที่เปิดรับ

           – จำนวน 30 คน แบ่งเป็น

               พื้นฐานวิทยาศาสตร์ (ใช้ PAT1) จำนวน 10 คน

               พื้นฐานศิลปศาสตร์ (ใช้ PAT7) จำนวน 20 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – สําเร็จการศึกษา ม. 6 หรือ เทียบเท่า รับทุกสายการเรียน

           – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร(GPAX)

           – ผลคะแนน O-NET  จำนวน 5 รายวิชา

           – ผลคะแนน GAT + PAT1 หรือ PAT7  (ผลคะแนนที่ดีที่สุด ระหว่าง GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 – 2/2560)

ลำปาง 3

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์(ศูนย์ลำปาง) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ปีการศึกษา 2560 ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน

           – ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณ ภาคการศึกษาที่ 1 ของทุกปีการศึกษา  46,000 บาท ภาคการศึกษาที่ 2 ของทุกปีการศึกษา  27,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 260,000 บาท

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่  

           – Website : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง คลิกที่นี่ 

           – Facebook : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง คลิกที่นี่  

 

P'Dome